Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 1055
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) процесуальні документи. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) процессуальные документы. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

why some women cheat women that cheat with married men click here
discount card for prescription drugs prescription coupon card drug discount coupons
why abortion ronnebybloggen.se discount coupon

Апеляційна скарга на рішення суду про задоволення позову про визнання особи, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об удовлетворении иска о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення пропущених строків на подання скарги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении пропущенных сроков на подачу жалобы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про примусове виконання обов'язків і компенсації морального збитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном исполнении обязанностей и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в открытии исполнительного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на майно і звільнення з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на имущество и освобождении из-под ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність судового виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие судебного исполнителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на відмову у прийнятті заяви про злочин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на отказ в принятии заявления о преступлении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід слідчого (родинні зв'язки, сумніви в об'єктивності і неупередженості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе следователя (родственные связи, сомнения в объективности и непредвзятости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії співробітників міліції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия сотрудников милиции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії співробітників прокуратури (бездіяльність, використання службового становища в корисливих цілях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия сотрудников прокуратуры (бездействие, использование служебного положения в корыстных целях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до відповідальності співробітників міліції за службове підроблення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к ответственности сотрудников милиции за служебный подлог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язання видати свідоцтво про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про намір оскаржити в апеляційному порядку ухвали міського суду про відкриття провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о намерении обжаловать в апелляционном порядке определения городского суда об открытии производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського суду про відкриття провадження у справі (підсудність)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского суда об открытии производства по делу (подсудность)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського районного суду про застосування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского районного суда о применении мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення та зняття копій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления и снятия копий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про визнання відповідача особою, що втратила право користування житловими приміщеннями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда о признании ответчика лицом, утратившим право пользования жилыми помещениями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення районного суду про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, та ухвалу апеляційного суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение районного суда о возмещении ущерба, причиненного источником повышенной опасности, и определение апелляционного суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність співробітників міліції з вимогою провести перевірку правомірності і законності дій співробітників міліції та притягнення до відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие сотрудников милиции с требованием провести проверку правомерности и законности действий сотрудников милиции и привлечением к ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга в порядку ст. 287-288 КУпАП України (зразок скарги на дії міліції у разі вчинення дитиною крадіжки і недосягненні віку кримінальної відповідальності)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба в порядке ст. 287-288 КоАП Украины (образец жалобы на действия милиции в случае совершения ребенком кражи и недостижении возраста уголовной ответственности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди, заподіяної в результаті дтп
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании материальных затрат на лечение и морального вреда, причиненного в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вказівки по кримінальній справі (в порядку ст. 1141 КПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указания по уголовному делу (в порядке ст. 1141 УПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву з вимогою відмовити в задоволенні позовних вимог через протиправні дії службових осіб ДВС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление с требованием отказать в удовлетворении исковых требований из-за противоправных действий должностных лиц ГИС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення (проїзд в зону дії знаку в’їзд заборонено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления по делу об административном правонарушении (проезд в зону действия знака въезд запрещен)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення до приміщень та сховищ, що належать боржникам або зайняті ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда о принудительном проникновении в помещения и хранилища, принадлежащие должникам или заняты ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення державною виконавчою службою до житла боржників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про про примусове проникнення до житла та іншого володіння для відібрання та передачі дитини на виховання іншій особі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про відмову в задоволенні подання державного виконавця про вирішення питання виконання рішення суду за «Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на відрядження для проведення слідчих дій по кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на командировку для проведения следственных действий по уголовному делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании задолженности за проживание в общежитии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у зв’язку з тим, що відповідач не був належним чином повідомлений про дату судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения в связи с тем, что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з висновком експерта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с заключением эксперта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про зміну розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об изменении размера алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу на рішення суду про стягнення аліментів на утримання сина в твердій грошовій сумі до досягнення ним повноліття
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на апелляционную жалобу на решение суда о взыскании алиментов на содержание сына в твердой денежной сумме до достижения им совершеннолетия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень та компенсації моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обжаловании бездействия субъекта властных полномочий и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о фиксировании судебного заседания техническими средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання третьої особи на стороні позивача про перенесення судового засідання через хворобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство третьего лица на стороне истца о переносе судебного заседания из-за болезни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді через сумніви щодо його неупередженості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи из-за сомнений в его беспристрастности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи через те, що дії підозрюваного підпадають під ознаки адміністративного правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за того, что действия подозреваемого подпадают под признаки административного правонарушения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу про надання дозволу на примусове проникнення до житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение суда о предоставлении разрешения на принудительное проникновение в жилище
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт о проведении санкционированного обыска и изъятии обнаруженых наркотических средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення господарського суду про визнання недійсним правочину через упередженість та необ`єктивність суду та неправдиві дані, надані позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда о признании недействительной сделки из-за предвзятости и необъективность суда и ложных данных, предоставленных истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про усунення перешкод в користуванні житлом та висилення (порушення судом норм права та неповного дослідження обставин справи)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об устранении препятствий в пользовании жильем и выселение (нарушение судом норм права и неполного выяснения обстоятельств дела)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання нечинними рішень державної податкової інспекції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании недействительными решений государственной налоговой инспекции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про зобов'язання вчинення певних дій (зобов'язати Фонд комунального майна включити до Програми приватизації нежилі приміщення підвалу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обязательстве совершения определенных действий (обязать Фонд коммунального имущества включить в Программу приватизации нежилые помещения подвала)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічний позов про зміну розміру аліментів та стягнення аліментів на утримання дитини в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречный иск об изменении размера алиментов и взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на допоміжне приміщення з виделенням його з загальної дольової власності співвласників багатоквартирного житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на вспомогательное помещение с выделением его из общей долевой собственности совладельцев многоквартирного жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спонукання до продовження дії договору оренди на тих же умовах і на той же строк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о понуждении к продлению действия договора аренды на тех же условиях и на тот же срок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про усунення перешкод в користуванні житлом та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об устранении препятствий в пользовании жильем и выселения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия государственного исполнителя (в порядке ст. 85 закона украины «об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії виконуючого обов’язки начальника ДВС, щодо відмови у задоволенні клопотання про зупинення виконавчого провадження (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия исполняющего обязанности начальника ГИС, об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства (в порядке ст. 85 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (в порядку ст. 111 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (в порядке ст. 111 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення виконавчого провадження до винесення рішення Верховним судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке исполнительного производства до вынесения решения Верховным судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення примусового виконавчого провадження (досягення згоди між боржником та стягувачем у погашенні заборгованості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении принудительного исполнительного производства (достижения согласия между должником и взыскателем в погашении задолженности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань щодо охорони території бази
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств по охране территории базы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання відповіді чи існує заочне рішення суду у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении ответа существует ли заочное решение суда по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про звернення стягнення на автомобіль через заборгованність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление об обращении взыскания на автомобиль через задолженность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий относительно участия в воспитании и свободном общении с ребенком отцом, который проживает отдельно от него
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об отказе в открытии исполнительного производства и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании завещания недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об уплате денежной компенсации наследственного имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про сплату грошової компенсації спадкового майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести и достоинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист честі й гідності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании недостачи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення недостачі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене усыновления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об оспаривании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о назначении алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про призначення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью определении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю визначення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом путем обязательства освободить жилое помещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов’язання звільнити житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора и переводе прав и обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору та переведення прав та обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о разделе общего имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком и устранении препятствий в его приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою та усунення перешкод у її приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возврате средств, которые были перечислены на страхование финансовых рисков в период строительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення коштів, що були перераховані на страхування фінансових ризиків в період будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД Украины (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР України (зупинка в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене экспертной оценки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування експертної оцінки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда о частичном удовлетворении иска о выплате невыплаченной заработной платы при увольнении, проведение записи в трудовую книжку и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про часткове задоволення позову про виплату невиплаченої заробітної плати при звільненні, проведення запису в трудову книжку та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Отзыв на апелицийну жалобу на постановление хозяйственного суда с требованием отказать в апелляционных требованиях истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеліційну скаргу на ухвалу господарського суду з вимогою відмовити в апеляційних вимогах скаржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обоснование и расчет размера морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обґрунтування та розрахунок розміру моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Объяснения по делу об административном правонарушении предусмотренное ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (реализация пиротехнических изделий в не установленном месте и без соответствующей лицензии МВД Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснення по справі про адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (реалізацію піротехнічних виробів в не встановленому місці та без відповідної ліцензії МВС України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение о прекращении любых конфликтов между сторонами и свою добрую волю на мирное решение дела, а также об отсутствии в настоящее время и в будущем каких-либо претензий друг к другу (хозяйственный процесс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про припинення будь-яких конфліктів між сторонами і свою добру волю на мирне вирішення справи, а також про відсутність на даний час і в майбутньому будь-яких претензій одна до одної (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга приватного обвинувачення ч. 1 ст. 27 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга приватного обвинувачення ч. 1 ст. 27 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо коллекторам о прекращении незаконных действий по вымогательству денежных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист колекторам про припинення незаконних дій по вимаганню грошових коштів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение на стадии исполнения судебного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода на стадії виконання судового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба жителей дома на незаконные ремонтные работы и перепланировку подвального помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга мешканців будинку на незаконні ремонтні роботи та перепланування підвального приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о незаконности постановления о наложении штрафа за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність постанови про накладення штрафу за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о пересмотре решения по гражданскому делу в связи с исключительными обстоятельствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про перегляд рішення у цивільній справі у зв’язку з винятковими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на постановление апелляционного административного суда, принятое по результатам пересмотра решения районного суда по делу по административному иску о признании противоправным решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу апеляційного адміністративного суду, прийняте за результатами перегляду ухвали районного суду у справі за адміністративним позовом про визнання протиправним рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение Апелляционного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу Апеляційного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о проведении предварительного судебного заседания при отсутствии третьего лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про проведення попереднього судового засідання за відсутністю третьої особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении экземпляров решения и постановления об отмене мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання примірників рішення та ухвали про скасування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отсрочке срока уплаты судебного сбора и расходов на информационно-техническое обеспечение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відстрочення терміну сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (исполнительного производства) до решения дела Верховным Судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (виконавчого провадження) до вирішення справи Верховним Судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении корреспонденции представителю в связи с тем, что истец постоянно находится в командировках
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення кореспонденції представнику у зв’язку із тим, що позивач постійно знаходиться у відрядженнях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе судебного заседания через переговорный процесс по переводу прав и обязанностей на другого ответчика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення судового засідання через переговорний процес щодо переведення прав та обов’язків на іншого відповідача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы в подтверждение доводов стороны
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи на підтвердження доводів сторони
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока обращения в суд за защитой своих прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку звернення до суду за захистом своїх прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения из-за не установления обстоятельств дела в полном объеме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення через не встановлення обставин справи в повному обсязі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о применении сроков исковой давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про застосування позовної давності з підстав пропущення строку позовної давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения по заявлению истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду за заявою позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о рассмотрении дела в мое отсутствие
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про розгляд справи за моєї відсутності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении производства по делу о разделе колхозного земельного участка между совладельцами и возмещение расходов понесенных на улучшение технического состояния дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення провадження у справі про розподіл земельної ділянки, що була колгоспною між співвласниками та відшкодування витрат понесених на поліпшення технічного стану будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об утверждении мирового соглашения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про затвердження мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на жилой дом и земельный участок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок та земельну ділянку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении судебного решения из-за невозможности явиться в суд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надіслання судового рішення через неможливості з’явитися до суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об истребовании доказательств для скорейшего и объективного разрешения дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про витребування доказів для скорішого та об’єктивного вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении дополнительной экспертизы с привлечением Института судебных экспертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової експертизи із залученням Інституту судових експертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о принятии мер временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вжиття заходів тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении доказательств ущерба, путем назначения экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів завданої шкоди, шляхом призначення експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу о искового требования об отмене ордера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу в связи с тем, что данное дело следует рассматривать в порядке административного судопроизводства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку із тим, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы квартиры для определения ее рыночной стоимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення товарознавчої експертизи квартири для визначення її ринкової вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возобновлении производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе рассмотрения судебного дела и предоставлении времени для примирения сторон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення розгляду судової справи та надання часу для примирення сторін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вызове ответчика для дачи личных объяснений и допрос ответчика в качестве свидетеля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про виклик відповідача для дачі особистих пояснень та допит відповідача як свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о допросе истца как свидетеля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про допит позивача як свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вызове свидетелей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про виклик свідків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе предварительного судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення попереднього судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку на апеляційне оскарження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке и рассрочке решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочку та розстрочку рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении судебно-психологической экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення судово-психологічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании начисленной, но невыплаченной работнику суммы заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении срока для примирения супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання строку для примирення подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической товароведческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної товарознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании суммы долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення суми боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о повороте исполнения решения суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поворот виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о принятии заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про прийняття заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с материалами дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з матеріалами справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче исполнительного листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о привлечении доказательств в подтверждение расходов, понесенных истцом на предоставление ему правовой помощи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення доказів на підтвердження витрат, понесених позивачем на надання йому правової допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора поручительства недействительным с момента подписания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору поруки недійсним із моменту підписання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о расторжении кредитного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про розірвання кредитного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска о признании факта прекращения права пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про визнання факту припинення права на користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против административного иска о взыскании задолженности по уплате страховых взносов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти адміністративного позову про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление о прекращении договора пожизненного содержания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о сносе самостроя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про знесення самовільної забудови
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о законности изменения кредитной ставки по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про законність зміни кредитної ставки за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление по делу о признании договора о задатке ничтожным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву по справі про визнання договору про завдаток нікчемним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на приватизацию земельного участка без согласования границ со смежным землепользователем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании сделки недействительной
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання правочину недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования помещениями квартиры, устранении препятствий в пользовании квартирой, запрещении совершения действий и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування приміщеннями квартири, усунення перешкод у користуванні квартирою, заборону вчинення дій та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерным отказ о пересчете пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве пересчитать пенсию работающим пенсионерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання перерахувати пенсію працюючим пенсіонерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконными действий УПФУ по недоплаты ежемесячного повышения к пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконними дій УПФУ щодо недоплати щомісячного підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании противоправными действий УПФУ, по недоплаты пенсии лицу, получившему ядерный ущерб и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну підстав та формулювання звільнення, стягнення невиплаченої заробітної плати та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака (разлад в отношениях, недоразумения и ссоры)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу (через розлад у стосунках, непорозуміння та сварки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на самовольное строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерной бездеятельности и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании брака недействительным (из-за отсутствия намерения создать семью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним (через відсутність наміру створити сім'ю)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании части договора недействительным (отмена незаконного повышения процентных ставок по кредиту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання частини договору недійсним (скасування незаконного підвищення процентних ставок за кредитом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія про нестачу вантажу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення кримінальної справи за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, з визнанням цивільним позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную в особо крупных размерах, с признанием гражданским истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування працівником шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству під час виконання трудових обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку наказного провадження про видачу судового наказу (про стягнення грошових коштів за договором)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в порядке приказного производства о выдаче судебного приказа (о взыскании денежных средств по договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про злочин (крадіжка з авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о преступлении (кража из авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики (розписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості по сплаті аліментів на утримання одного з подружжя за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за сплатою аліментів на дитину за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про повернення предмета фінансового лізингу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про звернення стягнення на майно за договором застави (іпотеки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та звільнення з-під варти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой акт-претензия по поводу качества предоставления услуг по водо теплоснабжению и водоотводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензия о недостачи груза, зафиксированная в порту в присутствии капитана судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба от преступления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении режима отдельного проживания супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве возвратить безосновательно приобретенное имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди та відмову від позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда и отказ от иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед правоохоронними органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед правоохранительными органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою та захист прав у суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом и защита прав в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах с конкретизацией дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з приводу ДТП - на ім'я адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах по поводу ДТП - на имя адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах щодо припинення шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах по прекращению брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби - з обмеженням повноважень представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы - с ограничением полномочий представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы, невыплаченной при увольнении работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество и исключении его из акта описи и ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права переважного права купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права преимущественного права покупки доли в общей собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи, совершенного под влиянием тяжелого обстоятельства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на частку квартири та про надання її у володіння та користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на часть квартиры и о предоставлении ее во владение и пользование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении договора найма жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про вселення у житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о вселении в жилой дом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании ордера на жилое помещение недействительным и выселении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Цивільний позов у кримінальній справі в порядку ст. 28 КПК України (про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином )
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе даты рассмотрения уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о направлении дела по подсудности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении автотехнической экспертизы по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о досрочном погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вступлении в уголовное дело
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отводе следователя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об изменении меры пресечения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга у справі про адміністративне правопорушення передбачене ч 2 ст 122 КУпАП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (фотофіксація паркування в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову ДАІ про адміністративне правопорушення (проїзд на червоне світло)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову ДАІ про адмінпорушення (відсутність інформаційних табличок, які інформують про клас небезпечного вантажу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об отмене постановления инспектора ГАИ об админстративном правонарушении и закрытии производства по делу (поворот налево с правого ряда)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про скасування постанови інспектора ДАІ про адмінстративне правопорушення та закриття провадження по справі (поворот ліворуч з правого ряду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява щодо оскарження бездіяльності органу владних повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування через ухиляння від надання допомоги спадкодавцеві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (порушення п. 10.4. ПДР)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (обгін з порушенням)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення відомостей з актового запису про народження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення походження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини (через хворобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно в порядку спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (у справі за адміністративним позовом) про визнання недійсною постанови у справі про адміністративне правопорушення (складання постанови без участі водія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особисте поручительство за обвинувачуваного
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение в процессе исполнения решения по гражданскому делу (в порядке ст 372 ГПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода в процесі виконання рішення в цивільній справі (в порядку ст. 372 ЦПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Личное поручительство за обвиняемого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення експертизи лакофарбових матеріалів та покриттів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення автотехнічної експертизи у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про направлення справи за підсудністю (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зміну запобіжного заходу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строку давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про дострокове погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відвід слідчого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вступ у кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество в порядке наследования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада и выдаче вклада
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении от права на наследование по причине уклонения от предоставления помощи наследодателю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (обгон с нарушением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (нарушение п. 10.4. ПДД)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении происхождения ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства (в связи с болезнью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обжаловании бездействия органа властных полномочий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об исключении сведений из актовой записи о рождении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании от несчастных случаев
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о свидании с подзащитным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии исполнительного документа (листа) к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возвращении судебного сбора (в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об объявлении гражданина умершим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о расторжении брака супругами, имеющими детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о выдаче копии решения и исполнительного листа (гражданское судопроизводство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об усыновлении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз'яснення рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі за нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття виконавчого документа (листа) до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору (у відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про побачення із підзахисним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оголошення громадянина померлим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про розірвання шлюбу подружжям, що має дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про видачу копії рішення та виконавчого листа (цивільне судочинство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (фотофіксація паркування в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление государственного исполнителя об отказе в открытии исполнительного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление ГАИ об админнарушении (отсутствие информационных табличек, которые информируют о классе опасного груза)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление ГАИ об административном правонарушении (проезд на красный свет)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про забезпечення позову у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову суду про відмову в задоволенні вимог про визнання неправомірними дій інспектора щодо складання протоколу та винесення постанови про адмінпорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП (позбавлення водійських прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на заочне рішення у цивільний справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи о привлечении к административной ответственности по ст. 124 КУоАП (лишение водительских прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление суда об отказе в удовлетворении требований о признании неправомерными действий инспектора по составлению протокола и вынесения постановления об админнарушении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление районного суда об обеспечении иска по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на заочное решение по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (відсутність водійського посвідчення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на постанову ДАІ (зупинка у забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на незаконне складення постанови про адміністративне правопорушення і накладення адміністративного стягнення (відсутність чинного договору обов’язкового страхування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адмінстративний позов про визнання протиправною бездіяльність Державної адміністрації автомобільного транспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (отсутствие водительского удостоверения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на постановление ГАИ (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на незаконное составления постановления об административном правонарушении и наложении административного взыскания (отсутствие действующего договора обязательного страхования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при проведенні обшуку і виїмки на підставі ст. 234 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при проведенні допиту в якості свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при затриманні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії посадових осіб при проведенні перевірки на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальністі
Добавлен: более года назад Страна: Ук