Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 366
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) заяви. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) заявления. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

cheat on my husband go go
viagra synthesis buy viagra next day cheap how to make viagra work better
viagra synthesis buy viagra next day cheap how to make viagra work better
women who love to cheat click why do men cheat on their wife
redirect read open
My girlfriend cheated on me how married men cheat go
redirect order abortion pill online mifeprex abortion pill
why do women cheat with married men go cheat husband
what is the latest you can have an abortion average abortion cost abortions pictures
when will bystolic go generic open bystolic
lisinopril lisinopril lisinopril
manufacturer coupon for bystolic bystolic bystolic savings card

Заява про відновлення пропущених строків на подання скарги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении пропущенных сроков на подачу жалобы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід слідчого (родинні зв'язки, сумніви в об'єктивності і неупередженості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе следователя (родственные связи, сомнения в объективности и непредвзятости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до відповідальності співробітників міліції за службове підроблення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к ответственности сотрудников милиции за служебный подлог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про намір оскаржити в апеляційному порядку ухвали міського суду про відкриття провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о намерении обжаловать в апелляционном порядке определения городского суда об открытии производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення та зняття копій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления и снятия копий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в банк про крадіжку коштів з платіжної пластикової картки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в банк о краже средств с платежной пластиковой карты
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реалізацію права на допомогу в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о реализации права на помощь в размере 30 процентов минимальной пенсии по возрасту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява батьків про згоду на виїзд з України до іншої країни дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление родителей о согласии на выезд из Украины в другую страну детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду учасника про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсутствии претензий смежных землепользователей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність претензій суміжних землекористувачів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в ЗАГС о смене фамилии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до РАГСу про зміну прізвища
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении на дневную форму обучения в ВУЗ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення на денну форму навчання до вищого навчального закладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче повторного свидетельства о рождении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу повторного свідоцтва про народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении экземпляров решения и постановления об отмене мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання примірників рішення та ухвали про скасування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении корреспонденции представителю в связи с тем, что истец постоянно находится в командировках
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення кореспонденції представнику у зв’язку із тим, що позивач постійно знаходиться у відрядженнях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока обращения в суд за защитой своих прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку звернення до суду за захистом своїх прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения из-за не установления обстоятельств дела в полном объеме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення через не встановлення обставин справи в повному обсязі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о применении сроков исковой давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про застосування позовної давності з підстав пропущення строку позовної давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения по заявлению истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду за заявою позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об утверждении мирового соглашения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про затвердження мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на жилой дом и земельный участок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок та земельну ділянку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении судебного решения из-за невозможности явиться в суд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надіслання судового рішення через неможливості з’явитися до суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении доказательств ущерба, путем назначения экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів завданої шкоди, шляхом призначення експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возобновлении производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку на апеляційне оскарження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке и рассрочке решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочку та розстрочку рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании начисленной, но невыплаченной работнику суммы заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении срока для примирения супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання строку для примирення подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании суммы долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення суми боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о повороте исполнения решения суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поворот виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с материалами дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з матеріалами справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче исполнительного листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання творчої відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання навчальної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття на роботу працівника для виконання сезонної роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про незгоду працівника з притягненням до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка про узгодження запровадження та умов застосування режиму підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про приймання на постійну роботу водієм з власним автомобілем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на відгули за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява фізичної особи - іноземця про самостійне визначення резидентського статусу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про приймання на роботу з виконанням роботи вдома з неповним робочим днем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Передача заяви про право переважної купівлі частки-від імені представника за довіреністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о передаче заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу дублікату договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче дубликата договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про розірвання шлюбу (за взаємною згодою подружжя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна заява про визнання позову та розгляд справи у суді без участі заявника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальное заявление о признании иска и рассмотрении дела в суде без участия заявителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации международной благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление на регистрацию общественной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на реєстрацію громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации общественной организации местного уровня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію громадської організації місцевого рівня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отказе от обращения в суд по определению дополнительного срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від звернення до суду за визначенням додаткового строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении регистрации физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення реєстрації фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о досрочном расторжении контракта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про порушення кримінальної справи та задоволення вимоги щодо погашення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про передачу заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію міжнародної благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о расторжении брака (по взаимному согласию супругов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності з передачею заяви представникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности с передачей заявления представителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності з усним перекладом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности с устным переводом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію припинення дії довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду іншого з подружжя на продаж земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии другого супруга на продажу земельного участка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на встановлення піклування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на установление попечительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на вихід із складу засновників (учасників) ТОВ та відступлення частки у статутному капіталі (фонді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на выход из состава учредителей (участников) ООО и уступки доли в уставном капитале (фонде)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на відчуження та придбання землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на отчуждение и приобретение земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю нерухомості та іпотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку недвижимости и ипотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю частки у статутному капіталі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку доли в уставном капитале
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю землі і будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку земли и дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на продаж квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на продажу квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на отримання кредиту та заставу автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на получение кредита и залог автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на придбання нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на приобретение недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження спільним майном і грошовими коштами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение общим имуществом и денежными средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договорів з одночасним усним перекладом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруга на заключение договоров с одновременным устным переводом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договору дарування землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруга на заключение договора дарения земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на заключение договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про належність частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принадлежности доли квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про тлумачення умов шлюбного договору та розпорядження майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о толковании условий брачного договора и распоряжения имуществом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від визначення додаткового строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отказе от определения дополнительного срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність фінансових претензій та підтвердження дій з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсутствии финансовых претензий и подтверждения действий с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди та відмову від позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда и отказ от иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про гарантію фінансування витрат
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о гарантии финансирования расходов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на дострокове отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление на досрочное получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про звільнення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об освобождении квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду бути засновником благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии быть учредителем благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на використання приміщення горища
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на использование помещения чердака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на вилучення землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на изъятие земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на відшкодування збитків від ремонту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на возмещение убытков от ремонта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на відшкодування збитків від ремонту від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на возмещение убытков от ремонта от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на матеріальне забезпечення проживання близьких в Україні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на материальное обеспечение проживания близких в Украине
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на підписання неповнолітнім контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на подписание несовершеннолетним контракта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на приєднання до електромереж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на присоединение к электросетям
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на ремонт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на ремонт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про невзяття участі у приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о невзятии участия в приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оплату витрат під час перебування за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оплате расходов во время пребывания за границей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про отримання компенсації внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о получении компенсации в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про отримання компенсації внаслідок заподіяння шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о получении компенсации вследствие причинения вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження отримання довіреності та майна відносно якого видано довіреність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении получения доверенности и имущества в отношении которого выдана доверенность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження зобов'язань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении обязательств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження отримання коштів в рахунок виконання умов довіреності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении получения средств в счет исполнения условий доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження пропуску строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении пропуска срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении расчета
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження фактів розрахунку за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении фактов расчета по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини в інтересах малолітнього
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства в интересах малолетнего
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини після смерті батька
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства после смерти отца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини за заповітом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства по завещанию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Образец заявления о выплате страхового возмещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок заяви про виплату страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховом случае
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании от несчастных случаев
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о свидании с подзащитным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о просрочке с требованием начать выполнение работ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии исполнительного документа (листа) к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возвращении судебного сбора (в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об объявлении гражданина умершим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обнаружении недостатков с требованием заменить вещь на аналогичную надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление директору магазина с требованием заменить неисправный холодильник аналогичным но надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о расторжении брака супругами, имеющими детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о выдаче копии решения и исполнительного листа (гражданское судопроизводство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об усыновлении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страхування транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страхування від нещасних випадків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страховий випадок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз'яснення рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі за нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прострочення з вимогою розпочати виконання робіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття виконавчого документа (листа) до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору (у відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про побачення із підзахисним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оголошення громадянина померлим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виявлення недоліків з вимогою замінити річ на аналогічну належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про розірвання шлюбу подружжям, що має дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про видачу копії рішення та виконавчого листа (цивільне судочинство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява директору магазину з вимогою замінити несправний холодильник аналогічним але належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відрахування аліментів із заробітної плати на користь колишньої дружини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до головного міжрегіонального управління статистики про надання відомостей про підприємство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до МТСБУ про перегляд рішення про відмову відшкодувати шкоду, завдану ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії про перегляд прийнятого рішення про виплату страхового відшкодування в зв`язку з незгодою з сумою відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії з вимогою негайно повідомити про прийняте рішення про виплату та розмір страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на зміну власника домену
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о расторжении договора и возврате неизрасходованных денежных средств на WebMoney кошелек
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о расторжении договора и возврате неизрасходованных денежных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на купівлю дружиною квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію припинення підприємницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про не заперечення батьків про виїзд сина за кордон на постійне місце проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду батьків на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої доньки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява (згода на тимчасовий виїзд за кордон малолітнього сина)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виведення зі складу засновників ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на використання квартири під юридичну адресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка на отгрузку нефтепродуктов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про розгляд питання щодо продовження дозволу на працевлаштування іноземного громадянина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про продовження терміну дії дозволу на працевлаштування іноземного громадянина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про резервування найменування юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в Прокуратуру про усунення порушень закону і притягнення до відповідальності винних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виділення в установленому порядку земель для ведення організації садово-огороднього товариства.
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка на видачу готівки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява платника податку - юридичної особи щодо нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зняття з обліку платника податків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зняття з обліку (для юридичних осіб)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення податкового (звітного) періоду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виключення з реєстру платника податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію платника пенсійного збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію застави рухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію ЕККА при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення зобов’язання зарахуванням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про дострокове розірвання контракту на управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на зарахування студентом ІІІ курсу в зв'язку з переїздом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на видачу ліцензії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на переоформлення ліцензії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на отримання дубліката ліцензії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в прокуратуру о привлечении директора к уголовной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка на ліцензію на імпорт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка на ліцензію на експорт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання кредитором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу чекових книжок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі (поновлення строку для пред’явлення наказу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява-зобов'язання на надання кредиту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення аліментів на дитину (дітей)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання цінного паперу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>