Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства

Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства

раздел Акціонерне товариство / Акционерное общество
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1439     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства Положение о комитете кредиторов акционерного общества
Скачать Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства бесплатно

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет кредиторів

публічного акціонерного товариства

«_______________________________»

 

 

 

 

 

 

м. ___________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами комітету кредиторів

ПАТ «__________________»

 

_________________ р.

 

Протокол № __________

 

 

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про комітет кредиторів ПАТ «______________» (далі – Положення) розроблене згідно з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з метою врегулювання діяльності комітету кредиторів, а також узгодження діяльності арбітражного керуючого під час провадження процедури банкрутства ПАТ «________________» (далі – Боржник).

1.2. Положення визначає компетенцію, порядок створення та організацію діяльності комітету кредиторів, відповідальність його членів та деякі обов’язкові вимоги щодо діяльності арбітражного керуючого під час провадження процедури банкрутства.

1.3. Комітет кредиторів є представницьким органом зборів кредиторів, якій діє від їх імені під час проведення процедур банкрутства.

 

2. ВИБОРИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ.

2.1. Вибори членів комітету кредиторів відбуваються на зборах кредиторів за списком відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах.

2.2. Члени комітету кредиторів обираються з представників кредиторів у кількості не більше 7 осіб.

2.3. Кількість голосів кожного кредитора на зборах кредиторів розраховується як співвідношення суми вимог кредитора, включених до реєстру, на одну тисячу гривень.

2.4. Голова комітету кредиторів обирається на першому засіданні членів комітету кредиторів з числа членів комітету кредиторів.

2.5. Обраним на посаду Голови комітету кредиторів вважається той член комітету кредиторів, якій отримав найбільшу кількість голосів.

2.6. Кожен з членів комітету кредиторів має кількість голосів, пропорційну суми вимог кредитора, включених до реєстру вимог кредиторів, кратній тисячі гривень.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ.

3.1. До компетенції комітету кредиторів відноситься:

            вибори голови комітету кредиторів;

            скликання зборів кредиторів;

            підготовка та укладення мирової угоди;

            вибори членів ліквідаційної комісії;

            надання згоди на укладання арбітражним керуючим значних угод (понад 1 % статутного фонду) чи угод боржника (банкрута) щодо яких є зацікавленість;

            здійснення контролю за діяльністю арбітражного керуючого, заслуховування звітів про проведену ним роботу, інформації про фінансове становище і майно банкрута, використання його коштів, а також іншої інформації стосовно процедури банкрутства, що цікавить комітет кредиторів;

            оскарження до Господарського суду дій ліквідатора (ліквідаційної комісії);

            затвердження порядку продажу майна боржника (банкрута);

            надання згоди (відмова) на здійснення уступки вимог банкрута та встановлення порядку здійснення такої уступки;

            визначення порядку і розмірів оплати праці та додаткової винагороди арбітражного керуючого і залучених ним спеціалістів;

            звернення до господарського суду з клопотаннями про:

            зміну процедури банкрутства;

            припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення нового арбітражного керуючого.

3.2. З метою оперативного впливу на проведення процедури банкрутства комітет кредиторів може прийняти будь-яке рішення в межах процедури банкрутства.

Рішення комітету кредиторів є обов’язковими для виконання арбітражним керуючим та інших учасників провадження у справі.

            У випадках, передбачених Законом, таке рішення може бути додатково погодженим на загальних зборах кредиторів.

3.3. Проводить збори комітету кредиторів Голова комітету.

До повноважень Голови комітету кредиторів відноситься:

            скликання зборів комітету кредиторів,

            перевірка повноважень представників членів кредиторів,

            подання клопотання про скликання зборів кредиторів,

            підготовка протоколу засідання комітету кредиторів,

            підготовка порядку продажу майна банкрута,

            подання запитів арбітражному керуючому з питань ведення процедури банкрутства.

Арбітражний керуючий зобов’язаний надати інформацію на запити Голови комітету кредиторів протягом п’яти робочих днів з часу відправлення такого запиту за винятком випадків, коли підготовка такої інформації об’єктивно потребує більш тривалого часу.

            У випадку, коли підготовка необхідної інформації потребує від арбітражного керуючого більш тривалого періоду часу, він зобов‘язаний звернутися (протягом 2 робочих днів з часу відправлення йому відповідного запиту) до Голови комітету кредиторів з клопотанням про встановлення іншого терміну.

3.4. У роботі комітету кредиторів має право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника (банкрута) та при необхідності представник органу уповноваженого управляти майном боржника (банкрута), представник органу місцевого самоврядування.

 

4. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ.

4.1. Засідання комітету кредиторів скликаються Головою комітету кредиторів за власною ініціативою або на вимогу:

            арбітражного керуючого;

            боржника (банкрута);

            господарського суду;

            члена комітету кредиторів;

            кредиторів, які мають сукупний розмір боргових зобов’язань не менше 20%.

4.2. Ініціатор скликання засідання комітету кредиторів готує порядок денний та проекти документів, що мають бути розглянуті та затверджені комітетом кредиторів.

4.3. Повідомлення про місце та час проведення засідання комітету кредиторів розсилаються членам комітету поштою замовленими листами не пізніше, ніж за п’ять днів до дати засідання комітету кредиторів, а у разі необхідності термінового скликання – не пізніш як за п’ять годин до часу засідання через факсимільний зв`язок з обов`язковим підтвердженням членами комітету про факт отримання повідомлення.

4.4. Ознайомлення з проектами документів, що мають бути розглянуті та затверджені комітетом кредиторів на засіданні, відбувається за три дня до засідання комітету кредиторів за місцезнаходженням боржника (банкрута) або арбітражного керуючого.

4.5. Представник члену комітету кредиторів не допускається на засідання комітету кредиторів без належним чином засвідченої довіреності з відповідними повноваженнями.

            У випадку відсутності постійного члена комітету кредиторів на його засіданні, кредитор, відсутній представник якого є членом комітету кредиторів, може направити на засідання комітету кредиторів будь-якого іншого свого представника. Вказаний представник допускається головою комітету кредиторів до участі в засіданні комітету кредиторів за умови надання оригіналу разової довіреності на прийняття участі в засіданні комітету кредиторів та письмового клопотання від керівника підприємства-кредитора з поясненням обставин, якими обумовлена така необхідність.

4.6. Засідання комітету кредиторів веде Голова комітету кредиторів.

4.7. Засідання комітету кредиторів вважаються повноважними незалежно від кількості голосів кредиторів присутніх на засіданні, якщо всі члени комітету кредиторів були повідомлені про час та місце проведення засідання у терміни, передбачені п.4.3. даного Положення.

4.8. Рішення комітету кредиторів приймаються шляхом відкритого голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комітету кредиторів, кількість голосів яких визначається відповідно до п.2.6. даного Положення.

4.9. На засіданні комітету кредиторів ведеться протокол, який підписується безпосередньо після засідання всіма присутніми членами комітету кредиторів.

4.10. Протокол та документи, що розглядались та затверджувались комітетом кредиторів складаються у чотирьох примірниках: один з яких надається арбітражному керуючому, другий - Голові комітету кредиторів, третій - Боржнику, четвертий призначений для надання до Господарського суду.

4.11. З метою контролю за прийнятими комітетом кредиторів рішеннями, кредитори мають право ознайомитись з протоколами засідань та затвердженими комітетом кредиторів документами у арбітражного керуючого.

4.12. У разі необхідності Голова комітету кредиторів може організувати прийняття будь-якого рішення комітету кредиторів методом опитування. У цьому разі проект рішення (протоколу) або питання для голосування надсилається членам комітету кредиторів, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку чи погодитись підписавши протокол комітету кредиторів. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена комітету кредиторів, голова комітету кредиторів, зобов‘язаний направити копію протоколу комітету кредиторів з прийнятим (відхиленим) рішенням членам комітету, а також особам, передбаченим пунктом 4.10 цього положення.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ.

5.1. Права:

5.1.1. Приймати рішення з питань, які відносяться до їх компетенції.

5.1.2. Отримувати від арбітражного керуючого необхідну, для прийняття рішень, інформацію.

5.1.3. Заслуховувати та отримувати письмовий щомісячний звіт арбітражного керуючого.

5.1.4. Контролювати хід виконання прийнятих комітетом кредиторів рішень.

5.2. Обов’язки:

5.2.1. Діяти в інтересах всіх кредиторів в цілому.

5.2.2. Своєчасно доводити до відома Господарського суду та арбітражного керуючого про прийняті рішення.

5.2.3. Надавати Голові комітету кредиторів належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження зборами кредиторів.

6.2. Арбітражний керуючий зобов’язаний дотримуватись вимог цього Положення.

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються зборами кредиторів.

6.4. Норми, встановлені цим Положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству.

6.5. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням визначені недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положень в цілому.

 

Голова зборів кредиторів        __________________ (_________________)

 

Секретар зборів кредиторів    __________________ (_________________)

 

   
     

Теги документа: кредитор положення акціонерний товариство

Скачать Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1439     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>