Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Накази з кадрових питань

Накази з кадрових питань

раздел Накази / Приказы
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (18)     Загружен: 3027     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Накази з кадрових питань Приказы по кадровым вопросам
Скачать Накази з кадрових питань бесплатно

 

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

 

Накази з кадрових питань оформлюють відповідно до типових міжвідомчих форм первинної облікової документації з обліку кадрів, які затверджено наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі - типові форм). Це, зокрема, такі накази:

            - про прийняття на роботу (типова форма № П-1);

            - про надання відпустки (типова форма № П-3];

            - про припинення трудового договору (контракту) (типова форма № П-4).

Типові форми формалізовані не лише за формою, а й за змістом. Це дає змогу скоротити кількість документів, які складаються, а також запобігти дублюванню даних, вирішувати питання їх механізованого чи автоматизованого опрацювання й організувати централізоване друкування трафаретних форм бланків.

            За потреби можна доповнювати накази, складені за типовими формами, іншими показниками, вносити зміни до форматів типових форм, а також складати накази за формою, відмінною від типової, за умови збереження у наказі усіх показників, передбачених типовою формою.

Підставами для видання наказів з кадрових питань можуть бути:

            - доповідні записки керівників структурних підрозділів;

            - заяви працівників;

            - трудові договори;

            - виробнича необхідність тощо.

 

ЗМІСТ НАКАЗІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

            Зміст індивідуального наказу з кадрових питань стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника «про» і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: «Про призначення...», «Про прийняття...», «Про переведення...», «Про звільнення...», «Про зміну облікових даних...», «Про відрядження...», «Про надання відпустки...» тощо.

            Особливістю оформлення наказів з кадрових питань є відсутність констатуючої частини (преамбули) та розпорядчого слова «НАКАЗУЮ».

Відповідно до типових форм розпорядчу частину наказу з кадрових питань починають із зазначення прізвища, імені та по батькові працівника на якого поширюється дія наказу.

            Розпорядчу частину наказу з кадрових питань також можна почати дієсловом, яке точно позначає дію: прийняти, призначити, перевести, звільнити, відрядити, надати, оголосити тощо.

            Пункти тексту наказу мають бути чітко сформульовані відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП) та гарантувати трудові права працівників.

            Наприкінці кожного пункту зведеного наказу вказується відповідно до підстава. Так, при прийнятті на роботу підставою є заява працівника або тру-довий договір у письмовій формі, в інших випадках - відповідні документи (заяви, доповідні записки, рішення кваліфікаційних і атестаційних комісій то-що). Кожен пункт наказу може мати одну чи кілька підстав.

 

ВІЗУВАННЯ НАКАЗІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

            Проект наказу з кадрових питань візує, як правило, керівник структур-ного підрозділу навчального закладу (наприклад, заступник директора з нав-чально-виховної роботи). У наказах про переведення або призначення на по-сади, звільнення з посад, які пов'язані з матеріальною відповідальністю, обо-в'язковою є віза керівників структурних підрозділів (наприклад: заступника директора з адміністративно-господарської роботи, головного бухгалтера).

 

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ НАКАЗІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

            Наказ з кадрових питань набуває чинності з моменту його підписання керівником закладу. Однак окремі пункти наказу можуть мати й інші строки набуття чинності. Так, призначення працівника на посаду може бути прове-дено з 1 березня, тоді як наказ був підписаний 27 лютого цього ж року.

            Накази з кадрових питань мають відмітку «З наказом ознайомлений (ознайомлена, ознайомлені)». З наказом ознайомлюють усіх зазначених у ньому осіб, які розписуються на першому примірнику наказу чи спеціально-му бланку із зазначенням дати ознайомлення.

            Накази з кадрових питань регламентують питання прийняття, переве-дення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, присвоє-ння кваліфікаційних категорій, накладення стягнень, надання заохочення працівникам тощо.

НАКАЗИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

            Після підписання трудового договору або заяви працівника про прийняття на роботу оформлюється відповідний наказ (див. Додаток 5).

У наказі про прийняття на роботу мають бути зазначені:

            - посада, на яку приймається або призначається працівник (спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд тощо), дата прийняття на роботу;

            - вид роботи (основна або за сумісництвом);

            - умови прийняття на роботу (з випробним строком, зі стажуванням, за строковим трудовим договором тощо);

            - умови роботи (у режимі неповного робочого часу, з важкими або шкідливими умовами праці тощо);

            - тарифна ставка чи оклад (за потреби).

У наказі про переведення (переміщення) на іншу посаду (роботу) у тому самому закладі зазначають:

            - попередню та нову посаду (спеціальність, кваліфікація) і структурний підрозділ (місце роботи), до якого переводиться працівник;

            - дату і строк переведення (постійно чи тимчасово);

            - причину переведення (на іншу посаду (роботу): у зв'язку з виробничою потребою; для заміни відсутнього працівника; за станом здоров'я тощо);

            - умови оплати праці, пільги й компенсації;

            - підстави для видання наказу;

            - тривалість переведення - лише у разі, якщо таке переведення є тимчасовим.

Переведення працівника у разі зміни умов праці здійснюється лише за його згодою.

 

Додаток 5

Зразок оформлення наказу про прийняття на роботу

 

Загальноосвітній навчальний заклад № ___

 

  НАКАЗ

___________ року

     м. Київ

         № 10

 

Про прийняття на роботу _______________

 

_________________________ прийняти на роботу вчителем української мови з ___________ року з педагогічним навантаженням 18 годин на тиждень і встановленням 11 тарифного розряду.

 

Підстави:    

            1. Наказ управління освіти від __________ року № ______.

            2. Заява _____________________ від __________ року.

 

Директор 

 

З наказом ознайомлен:

______________________

 

____________ року 

 

 

НАКАЗИ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ (ПЕРЕМІЩЕННЯ)

            Водночас у разі переміщення працівника на іншу посаду (роботу), на відміну від переведення, основні умови трудового договору не змінюються, тому воно здійснюється без погодження з працівником.

            Накази про переведення працівників на іншу посаду (роботу) готують й оформлюють за ініціативою та на підставі подання керів­ника структурного підрозділу або заяви працівника.

 

НАКАЗИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

            На підставі заяви та інших документів оформлюється проект наказу про припинення трудового договору, у якому зазначають:

            - дату звільнення - без прийменника «з», оскільки днем звільнення вважається останній день роботи;

            - причину звільнення, яку формулюють коротко й чітко.

При цьому використовують слова «у зв'язку з» та обов'язково зазна-чають пункт статті КЗпП, за якою звільняється працівник (див. Додаток 6). 

 

 

Додаток 6

Зразок оформлення наказу про звільнення

 

Загальноосвітній навчальний заклад № ___

 

  НАКАЗ

__________ року

м. Київ

№ 12

 

Про звільнення ___________________

 

__________________________ ____________ року звільнити за власним бажанням (ст. 38 Кодексу законів про працю України).

 

Підстави:   

1. Наказ управління освіти від ___________ року № _________.

2. Заява ______________________ від ___________ року.

 

Директор 

 

З наказом ознайомлена:

 

____________________

 

___________ року

 

 

НАКАЗИ ПРО ЗАОХОЧЕННЯ

            Сумлінна робота працівників, як правило, заохочується. Крім цього, заохоченнями відзначають багаторічну роботу працівників у навчальному закладі або ювілейні дати.

До традиційних видів заохочень, зокрема, належать:

            - оголошення подяки;

            - відзначення грошовою премією, коштовним подарунком;

            - інші заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутом, положенням про дисципліну.

            Усі види заохочень оформлюються наказом керівника. У наказі про заохочення мотиви заохочень формулюються залежно від конкретної ситуації,наприклад: «За тривалу й сумлінну роботу та у зв'язку з 50-річчям від дня народження...».

            Підставою для видання наказу про заохочення можуть бути доповідна записка чи подання. Подання про заохочення, як правило, оформлюють у разі нагородження працівника, а доповідні записки - при оголошенні подяки і преміюванні.

            Пропозиції про заохочення подаються керівником відповідного структурного підрозділу, головою батьківського комітету, піклу- вальної ради, ради закладу тощо. Питання погоджується в установленому порядку з профспілковим органом.

 

НАКАЗИ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

            За порушення трудової дисципліни керівник закладу може застосувати до працівника лише один з двох видів стягнень: догану або звільнення.Водночас для окремих категорій працівників законодавством, статутом (положенням] закладу можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення.

            На підставі пояснювальної записки працівника про причини порушення керівник структурного підрозділу складає доповідну записку про порушення трудової дисципліни, підписує її та разом з пояснювальною запискою подає керівнику закладу. Дисциплінарне стягнення оформлюють наказом. Про стягнення працівникові повідомляється під особистий підпис.

 

НАКАЗИ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТОК

            Накази про надання відпусток видають на підставі затвердженого графіка відпусток, заяви працівника.

У наказі про надання відпусток слід зазначати:

            - вид відпустки (основна, додаткова, навчальна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати тощо);

            - загальне число календарних днів відпустки (зазначається за допомогою прийменника «на»);

            - дату початку відпустки і період, за який вона надається (зазначається за допомогою прийменників «з» і «по») (див. Додатки 7-8].

 

Додаток 8

Зразок оформлення наказу про надання щорічної основної відпустки

 

 

Загальноосвітній навчальний заклад № ___

 

НАКАЗ

 

___________ року

м. Київ

№ ___

 

Про надання щорічної основної відпустки _____________________

 

___________________________, вчителю географії, надати щорічну основну відпустку за період з __________ року по _________ року на 56 календарних дні з __________ року по __________ року з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення відповідно до законодавства.

 

Підстави:    

            1. Графік відпусток на _________ рік.

            2. Заява ______________________ від ___________ року.

 

 

Директор

 

З наказом ознайомлена:

 

_____________________

 

___________ року

 

 

            Відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (зі змінами) керівник навчального закладу може встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників тощо. Такі доплати встановлюються на підставі наказів, які видає керівник (див. Додаток 9).

 

Додаток 9

Зразок оформлення наказу про встановлення доплати за суміщення

 

 

Загальноосвітній навчальний заклад № ___

 

НАКАЗ

 

___________ року

м. Київ

№ 21

 

 

Про встановлення доплати за суміщення _____________________.

 

У зв'язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

 

____________________________, вчителю фізики, встановити щомісячну доплату за суміщення посади лаборанта з ___________ року у розмірі 50% від ставкилаборанта із заробітною платою відповідно до законодавства.

 

Директор

 

З наказом ознайомлена:

 

____________________

 

___________ року

 

 

            Важливою складовою роботи з наказами є своєчасне внесення до них змін та припинення їх чинності у разі прийняття нових наказів.

Необхідність прийняття нового наказу спричинюють:

            - зміни, скасування, продовження строку дії організаційних та інших документів (інструкцій, положень, регламентів, графіків роботи, правил, номенклатури справ тощо) з початку наступного року або після закінчення чинності документа;

            - надання працівникам прав і повноважень (включення до комісій, покладення відповідальності за виконання різних функцій), а також скасування таких наказів - під час прийняття/переведення на посаду та звільнення відповідного працівника.


Теги документа: наказ приказ кадровый кадровий

Скачать Накази з кадрових питань
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (18)     Загружен: 3027     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>