Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір застави обладнання

Договір застави обладнання

раздел Застава / Залог
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (5)     Загружен: 322     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір застави обладнання Договор залога оборудования
Скачать Договір застави обладнання бесплатно

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ ОБЛАДНАННЯ

 

 

місто Київ, _______________________________________ року

 

Акціонерне товариство «____________», (свідоцтво про реєстрацію банку р.№ ____ від _______ року; Статут зареєстрований Національним банком України ________ року, реєстраційний № ______; Банківська ліцензія № ______ видана Національним банком України ______ року), місцезнаходження якого: ____________________________, Код ЄДРПОУ __________, в подальшому - Залогодержатель, в особі _______________, з однієї сторони,

 

і Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (свідоцтво про реєстрацію № _____ від ________ року; Статут зареєстровано ___________________ районною державною адміністрацією ________ року), місцезнаходження якого: _________________________, код ЄДРПОУ ___________, в подальшому - Заставодавець, в особі директора ________________________, яка мешкає за адресою: _________________________________, і діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

 разом по тексту договору іменовані – “Сторони”, уклали договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

1.1. В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитною угодою № ___, укладеною __________ року між АТ «___________» (Кредитор) і ТОВ «___________» (Позичальник), з усіма подальшими змінами до неї, в подальшому - Кредитний договір, згідно з якою Позичальнику надано кредит в сумі _______ (__________________________) доларів США зі сплатою процентів за ставкою LIBOR+8% річних, на строк 5 (п`ять) років, а також в забезпечення всіх інших виплат та штрафних санкцій, визначених в Кредитному договорі, Заставодавець надає Заставодержателю в заставу належні йому на праві власності основні засоби - обладнання, згідно з наведеним нижче переліком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Належність заставленого майна Заставодавцю підтверджується випискою із балансового рахунку станом на ___________ року.

1.2. Балансова залишкова вартість предмета застави складає ___ гривень __коп

1.3. Ринкова вартість предмета застави згідно з Звітом про ринкову вартість обладнання від __________ року, виконаного суб`єктом оціночної діяльності _____. (Сертифікат № ___від ___року), становить __________ (___________________________) гривень

 1.4. Сторони оцінюють предмет застави в сумі _______ (______________________) гривень.

 1.5. Заставодавець стверджує, що майно, яке є предметом застави по даному договору, нікому не заставлене, не продане, не подароване, не знаходиться під забороною або під арештом та не перебуває в податковій заставі.

 1.6. В період дії даного Договору застави майно знаходитиметься за адресою: Київська обл._____.

 

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Заставодавець зобов`язується:

2.1.1. передати в заставу майно, зазначене в п.1.1 цього Договору;

2.1.2. користуватися заставленим майном відповідно до його цільового призначення з урахуванням обмежень, передбачених даним Договором;

2.1.3. вживати всіх необхідних заходів для збереження заставленого майна в період дії договору застави;

2.1.4. нести відповідальність за ризик випадкової загибелі або втрату заставленого майна;

2.1.5. у період дії даного договору не здійснювати відчуження, передачі заставленого майна, його подальшої застави без письмової згоди Заставодержателя ;

2.1.6. на період фактичної дії договору застави застрахувати за свій рахунок предмет застави у повному обсязі на користь Заставодержателя . За невиконання чи неналежне виконання даного пункту Договору Заставодавець зобов’язаний сплатити Заставодержателю на його письмову вимогу штраф у розмірі 5% від суми одержаного кредиту;

2.1.7. на період фактичної дії договору застави зареєструвати за свій рахунок заставлене майно у Державному реєстрі застав рухомого майна протягом двох робочих днів з моменту укладення цього договору, в підтвердження чого надати Заставодержателю відповідний витяг з реєстру;

2.1.8. негайно повідомити Заставодержателя про зміну місцезнаходження заставленого майна;

2.1.9. у разі втрати або пошкодження предмета застави негайно повідомити про це Заставодержателя та здійснити його відновлення або заміну іншим майном такої ж або більшої вартості за попереднім погодженням із Заставодержателем протягом 20 (двадцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги Заставодержателя ;

2.1.10. повідомляти Заставодержателя про будь-які зміни, які відбулися або можуть статися з предметом застави, зокрема щодо вимог третіх осіб стосовно предмета застави;

2.1.11. за першою вимогою Заставодержателя та без перешкод надавати документарні та фактичні докази наявності, стану та умов збереження предмета заставленого автомобіля;

2.1.12. не вчиняти без письмової згоди Заставодержателя будь-які дії, що можуть вплинути, як безпосередньо, так і опосередковано, як тепер, так і в майбутньому, на кількісні та якісні показники предмета застави або його частини та платоспроможність Заставодавця;

2.1.13. у разі звернення стягнення на заставлене майно не чинити перешкод при його реалізації.

 

2.2. Заставодавець має право:

2.2.1. володіти та користуватися заставленим майном відповідно до його цільового призначення з урахуванням обмежень, передбачених цим Договором.

2.2.2. передавати заставлене майно в лізинг, оренду або будь-яке інше користування виключно за письмовою згодою Заставодержателя

2.2.3. в будь-який час до моменту реалізації заставленого майна припинити звернення стягнення виконанням забезпеченого заставою зобов`язання.

 

2.3. Залогодержатель зобов`язується:

2.3.1. прийняти в заставу майно, зазначене в п.1.1 цього Договору;

2.3.2. повернути Заставодавцеві суму, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог, у разі реалізації заставленого майна.

 

2.4. Залогодержатель має право:

2.4.1. перевіряти документально і фактично наявність, стан, розмір, і умови збереження заставленого майна;

2.4.2. вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження заставленого майна;

2.4.3. вимагати від Заставодавця заміни предмета застави у разі погіршенням його стану, і виникнення загрози загибелі, пошкодження чи зменшення його вартості;

2.4.4. достроково стягнути виданий під заставу кредит та/або звернути стягнення на заставлене майно у разі порушення Позичальником (Заставодавцем) будь-якої з вимог Кредитного договору та/або порушення Заставодавцем (Позичальником) будь-якої з вимог цього Договору застави;

2.4.6. задовольнити за рахунок заставленого майна всі свої вимоги у повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, неустойку, відшкодування збитків, завданих прострочення виконання, витрати на утримання заставленого майна, а також витрати, пов`язані зі зверненням стягнення на заставлене майно та його реалізацією;

2.4.7. вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов`язання у разі відмови Заставодавця здійснити заміну предмета застави у разі виникнення загрози загибелі, пошкодження чи зменшення його вартості. Висновок Заставодержателя щодо зменшення вартості заставленого майна або загрози його втрати здійснюється Заставодержателем самостійно, є безспірним, остаточним та узгодженню з Заставодавцем не підлягає;

2.4.8. реалізувати заставлене майно за ліквідною ціною, що діє на момент його реалізації, або прийняти його на свій баланс.

 

3. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ

3.1. Залогодержатель набуває право звернути стягнення на заставлене майно у разі порушення Позичальником (Заставодавцем) будь-якої з вимог Кредитного договору та/або порушення Заставодавцем (Позичальником) цього Договору застави.

3.2. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3.3. Реалізація заставленого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про заставу» на вибір Заставодержателя , за ліквідною ціною, що реально буде складена на ринку на аналогічне йому майно.

3.4. Заставодавець погоджується з тим, що у разі, якщо реалізація заставленого майна за цінами, що складені на ринку, за будь-яких причин не здійсниться протягом 60 календарних днів, Залогодержатель має право здійснити його реалізацію за цінами та за умов, що дозволять провести якомога скорішу реалізацію заставленого майна.

3.5. У разі недостатності для повного задоволення вимог Заставодержателя суми, вирученої від продажу заставленого майна, він має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна Заставодавця в порядку черговості, передбаченої законодавством України.

3.6. Сторони не виключають можливості укладення угоди про задоволення вимог Заставодержателя (у тому числі щодо вимог, строк платежу за якими не настав) за рахунок предмета застави без процедури звернення на нього стягнення, у випадку досягнення між Сторонами відповідної домовленості.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір застави набуває дії з моменту його укладення: підписання Сторонами, скріплення печатками та нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором.

4.2. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У разі втрати або пошкодження заставленого майна Залогодержатель має першочергове право задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування.

5.2. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміну адреси місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксу та телексу та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов’язань по ньому.

5.3. Відповідальність сторін по договору регулюється чинним законодавством України.

5.4. При частковому виконанні зобов`язання, забезпеченого заставою, застава зберігається в початковому обсязі.

5.5. Взаємовідносини Сторін, не урегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

5.6. Договір застави складено у трьох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, а решта примірників, що мають силу оригіналу, видаються Заставодавцеві та Заставодержателю.

5.7. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх нотаріального посвідчення.

5.8. Витрати, пов`язані з оформленням даного договору, покладаються на Заставодавця.

 

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Місто Київ, __________________________ року, цей договір посвідчено мною, приватним нотарiусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, правоздатність Акціонерного товариства «___________», Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» та повноваження їх представників, а також належність ТОВ «___________» предмета застави перевірено.

Договір посвідчений в приміщенні офісу ________, м. Київ, вул. ___________ на прохання сторін.

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто плати за домовленістю, в т.ч 0,1 % від суми договору.

 

Приватний нотаріус

 


Теги документа: договор договір залог застава обладнання оборудование

Скачать Договір застави обладнання
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (5)     Загружен: 322     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>