Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

раздел Страхування / Страхование
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 377     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Типовой договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования
Скачать Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування бесплатно

 

 

 

Додаток 3
до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та  застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

 

м. ______________

______________ р.

 

_______________________________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України) 

(далі - Пенсійний фонд) в особі начальника управління _______________________________________,
що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121, та

_______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові особи)

(далі - Застрахована особа), далі - Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір згідно з статтею 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі Застрахованої особи у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Застрахована особа має право:

            отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

            отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

            отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, у тому числі інформацію про пенсійні активи, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку, та про призначення і здійснення пенсійних виплат за формою, установленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному Законом;

            звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, унесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку;

            обирати порядок здійснення виплати пенсії;

            оскаржувати в установленому законодавством порядку дії виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

            достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом;

інші права відповідно до цього Закону.

2.2. Застрахована особа зобов'язується:

            а) пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на вимогу посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;

            б) надавати на вимогу територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

            в) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

            г) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду, з яким вона укладає цей Договір, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

            ґ) сплачувати страхові внески в порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

            д) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

2.3. Пенсійний фонд має право:

            1) перевіряти достовірність відомостей, наданих застрахованою особою;

            2) безоплатно отримувати від Застрахованої особи інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом та цим Договором;

            3) отримувати від Застрахованої особи підтвердження про сплату нею страхових внесків;

            4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

2.4. Пенсійний фонд зобов'язується:

            1) надавати безоплатно Застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої Застрахованої особи відомості про суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються Застрахованої особи та подаються до територіальних органів Пенсійного фонду;

            2) надати Застрахованій особі повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

            3) зареєструвати Застраховану особу в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та видати свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Застрахованій особі;

            4) вести облік внесків у системі персоніфікованого обліку.

 

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

3.1. Застрахована особа сплачує страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого законом.

На момент підписання Договору:

            розмір мінімальної заробітної плати становить ________________________;

            розмір ставки страхового внеску становить _____ %;

            мінімальний страховий внесок становить ____________ грн.;

            максимальний страховий внесок становить ___________ грн.

3.2. Застрахована особа сплачує страховий внесок у сумі ________ грн. до 20 числа місяця наступного за останнім календарним днем базового звітного кварталу.

3.3. Сплата страхових внесків за попередні періоди з _______ до _________ в сумі _______ грн. здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання Договору і за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску.

3.4. Про зміну показників, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 Договору органи Пенсійного фонду повідомляють застраховану особу в місячний термін з моменту виникнення змін.

3.5. Застрахована особа, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Пенсійного фонду. Новий Договір у даному випадку не укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.

 

4. УМОВИ НАБУТТЯ ЗАСТРАХОВАНОЮ ОСОБОЮ ПРАВА

НА ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ

4.1. Застрахована особа має право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

4.2. Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45 Закону.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Строк дії даного Договору: від _____________ до ___________, (але не менше одного року).

 

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Цей Договір може бути достроково розірваний:

            застрахованою особою:

            за умови дії Договору не менше одного року;

            у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду умов Договору;

            за згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року;

            територіальним органом Пенсійного фонду в разі:

            набуття Застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

            виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

            систематичного порушення Застрахованою особою умов Договору;

            смерті Застрахованої особи.

В інших випадках дострокове розірвання не допускається.

Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір державний страхування пенсійний система государственный

Скачать Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 377     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>