Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір іпотеки між фізичними особам

Договір іпотеки між фізичними особам

раздел Позика / Заем
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 604     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір іпотеки між фізичними особам Договор ипотеки между физическими лицам
Скачать Договір іпотеки між фізичними особам бесплатно

 

ДОГОВІР

іпотеки між фізичними особам

 

м.______________

______________р.

 

Учасники цього правочину:

___________________________________ (народилася ___________ року; паспорт ________________, виданий ____________________________________________________________ ______________ року, індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - ____________), яка проживає за адресою: _____________________________________, іменована далі як «Іпотекодержатель», - з однієї сторони,

та _____________________________________ (народився __________ року; паспорт ______________, виданий ____________________________________________________________ ______________ року, індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - __________), який проживає за адресою: _______________________________________, іменований далі як «Іпотекодавець», - з другої сторони,

разом іменовані як «СТОРОНИ»,

            підтверджуючи обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, володіння необхідним обсягом цивільної дієздатності, повне усвідомлення значення своїх дій та відповідність їх вільному волевиявленню, котре відповідає їхній внутрішній волі як учасників цього правочину,

            у приміщенні за адресою: _______________________________________, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу _______________________, яку як нотаріуса для оформлення цього документа вони обрали самостійно і до якої звернулися добровільно, -

 

уклали цей договір про таке:

 

1. Іпотекодавець передає в заставу Іпотекодержателю наступне нерухоме майно: квартиру за  № ____, що знаходиться в будинку № ____, розташованому на проспекті _________________________у місті _______________________.

            Квартира складається з 1 (однієї) жилої кімнати, загальна площа квартири ______(_________) кв. м, жила площа квартири _____(______________) кв. м, надалі – Предмет іпотеки.

2. Зазначена квартира передається в іпотеку, як забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від ____________ року (далі по тексту – Договір позики), укладеного між сторонами цього договору та посвідченого ____________________________, нотаріусом Київського міського нотаріального округу, про що зроблено запис в реєстрі за № _____ (надалі - Основне зобов'язання) на суму ____(______________________________) гривні, що на день укладання Договору позики становила еквівалент суми ______(_________________) доларів США, зі строком повернення не пізніше ___________ року, а також сплату неустойки (штрафу) за Основним зобов'язанням, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням Основного зобов’язання, відшкодування витрат по зверненню стягнення на Предмет іпотеки в повному обсязі (в тому числі витрати за виконавчим написом), визначеному на момент фактичного задоволення вимог. Порядок виконання Основного зобов’язання встановлено у зазначеному вище Договорі позики.

            У випадку зміни сторонами Основного зобов'язання Іпотекодавець зобов'язується невідкладно укласти з Іпотекодержателем відповідний додатковий договір до цього Договору.

3. Узгоджена Сторонами вартість Предмету іпотеки становить _____(_________) гривень 00 копійок.

4. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _________________ __________ року за реєстраційним № _____, право власності щодо якого зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна __________ року у реєстровій книзі № ________ за реєстровим № ___.

5. За даними Довідки-характеристики, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна _________ року за № ___, інвентаризаційна балансова вартість квартири становить _______(___________________)гривень 10 копійок.

6. Іпотекодавець свідчить та гарантує, що:

6.1. Вся інформація, надана Іпотекодавцем щодо Предмету іпотеки на момент укладання цього договору, є достовірною;

6.2. Предмет іпотеки є його власністю;

6.3. На Предмет іпотеки не звернуто стягнення згідно з чинним законодавством України;

6.4. Предмет іпотеки не підлягає вилученню і вільний від будь-яких зобов'язань, в т.ч. не переданий в оренду або інше користування, не заставлений, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від ____________року, який знаходиться у нотаріуса Київського міського нотаріального округу __________________ та доданий до пакету документів, що призначаються для зберігання у архіві нотаріуса), не подарований, не переданий повністю або частково;

6.5. До Іпотекодавця не пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Предмету іпотеки;

6.6. Предмет іпотеки не є часткою, паєм, не є предметом, право власності на який або право користування яким внесено до статутних фондів підприємств, а також не передано будь-яким іншим чином;

6.7. До укладення та на момент укладення цього договору Предмет іпотеки не перебуває під забороною відчуження та в податковій заставі;

6.8. На момент підписання цього договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Іпотекодержателя;

6.9. Права на Предмет іпотеки третім особам не передано, під будь-яким із передбачених законом обтяжень він не знаходиться;

6.10. Прав неповнолітніх та/чи малолітніх щодо Предмету іпотеки не існує, що підтверджується довідкою, виданою ЖЕК № ____ __________ року, яку передано до справ нотаріуса.

7. Предмет іпотеки залишається в користуванні і володінні Іпотекодавця відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей.

8. Права та обов'язки Сторін:

8.1. Іпотекодавець зобов'язаний:

8.1.1. надавати Іпотекодержателю можливість перевірки експлуатаційного та технічного стану і правильності використання Предмету іпотеки, невідкладно, на першу вимогу Іпотекодержателя створювати Іпотекодержателю належні та сприятливі умови для огляду Предмету іпотеки протягом всього періоду дії цього договору, надавати йому відповідні документи за першою вимогою;

8.1.2. вживати всіх необхідних заходів щодо захисту Предмету іпотеки від посягань будь-яких третіх осіб;

8.1.3. не здійснювати дій, що викликають погіршення (пошкодження) Предмету іпотеки;

8.1.4. без письмової згоди Іпотекодержателя не здійснювати дій, пов'язаних із зміною прав власності на Предмет іпотеки, обтяження його будь-якими зобов'язаннями, в тому числі: передача в оренду, лізинг, спільну діяльність, заставу (наступну іпотеку) тощо;

8.1.5. не пізніше наступного дня після настання змін надавати Іпотекодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи відбуваються з Предметом іпотеки, в тому числі про посягання на нього з боку третіх осіб;

8.1.6. надати Іпотекодержателю один примірник Договору страхування Предмету іпотеки, який укладений на користь Іпотекодержателя на весь період дії Основного зобов'язання на умовах, погоджених з Іпотекодержателем, на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

8.1.7. виконувати вимоги чинного законодавства України про страхування та договору страхування Предмету іпотеки, зокрема надання страховику в момент укладення договору страхування інформації про всі відомі Іпотекодавцю обставини, які мають суттєве значення для оцінки страхового ризику, та інформування страховика в подальшому про будь-які зміни страхового ризику; своєчасна сплата страховику страхових платежів в розмірах, передбачених договором страхування; повідомлення страховику про інші чинні договори страхування відносно Предмета іпотеки; проведення заходів Іпотекодавцем щодо запобігання та зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку; повідомлення страховику про настання страхового випадку в строки, передбачені умовами страхування;

8.1.8. не здійснювати реконструкції (переобладнання, перебудови) Предмету іпотеки без письмового дозволу Іпотекодержателя;

8.1.9. сплачувати всі передбачені чинним законодавством України податки та збори, а також нести інші витрати, пов'язані з Предметом іпотеки;

8.1.10. не реєструвати в квартирі, що є Предметом іпотеки, місця проживання та місця перебування будь-яких осіб без письмового дозволу Іпотекодержателя;

8.1.11. у разі зниження вартості Предмету іпотеки, в тому числі внаслідок знищення, пошкодження, або зіпсування Предмету іпотеки, протягом трьох днів від дня надходження відповідної вимоги Іпотекодержателя повністю або частково замінити Предмет іпотеки на інше майно, за погодженням з Іпотекодержателем;

8.1.12. не вчиняти подальших застав Предмету іпотеки без письмової згоди Іпотекодержателя;

8.1.13. не пізніше трьох днів повідомляти Іпотекодержателя про зміну свого місця роботи та місця проживання.

8.2. Іпотекодавець має право:

8.2.1. володіти та користуватися Предметом іпотеки відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей;

8.2.2. достроково виконати Основне зобов'язання;

8.2.3. у разі, коли Іпотекодержатель звертає стягнення на Предмет іпотеки, до моменту його реалізації припинити стягнення у будь-який час шляхом сплати боргу за основним зобов'язанням.

8.3. Обов'язки Іпотекодержателя:

8.3.1. якщо Іпотекодавець не виконав забезпеченого Іпотекою Основного зобов'язання і Предмет іпотеки був реалізований, повернути Іпотекодавцю грошові кошти, отримані в результаті реалізації Предмету іпотеки, що залишилися після погашення всієї заборгованості Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за Основним зобов'язанням.

8.4. Права Іпотекодержателя:

8.4.1. вимагати від будь-яких третіх осіб припинення посягань на Предмет іпотеки;

8.4.2. вимагати від Іпотекодавця вжиття заходів, необхідних для захисту Предмету іпотеки від посягань з боку третіх осіб;

8.4.3. звернути стягнення на Предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання Іпотекодавцем зобов’язань, забезпечених Іпотекодавцем цим Договором, вони не будуть виконані;

8.4.4. якщо аукціон (публічні торги) з реалізації Предмету іпотеки оголошено таким, що не відбувся, залишити Предмет іпотеки за собою без згоди Іпотекодавця за початковою вартістю що була заявлена на аукціоні (публічних торгах);

8.4.5. за погодженням із Іпотекодавцем здійснювати переоцінку предмету іпотеки у зв’язку зі змінами кон’юнктури ринку, інших факторів, а також у разі пролонгації дії Основного зобов’язання;

8.4.6. за рахунок коштів, отриманих від реалізації Предмету іпотеки відповідно до чинного законодавства України, погасити наявну заборгованість за Основним зобов’язанням, враховуючи сплату неустойки (штрафу), розмір якої визначений в Договорі позики, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням Основного зобов’язання, відшкодування витрат із звернення стягнення на Предмет іпотеки в повному обсязі (в тому числі витрати за виконавчим написом), визначеному на момент фактичного задоволення вимог;

8.4.7. у разі виникнення права звернення стягнення на Предмет іпотеки реалізувати його відповідно до умов цього Договору;

8.4.8. достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі неналежного виконання Іпотекодавцем Основного зобов'язання, у тому числі при простроченні повернення чергової частини позики більш ніж на три місяці, як це зазначено в п. 5 Договору позики;

8.4.9. у разі, якщо суми грошових коштів, виручених від реалізації Предмету іпотеки, недостатньо для повного задоволення вимог Іпотекодержателя, отримати повне задоволення вимог відповідно до чинного законодавства України;

8.4.10. задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування у разі знищення, пошкодження, або зіпсування Предмету іпотеки та ненадання Іпотекодавцем належної заміни;

8.4.11. вимагати заміни Предмету іпотеки у разі зниження вартості Предмету іпотеки, в тому числі у разі знищення, пошкодження, або зіпсування Предмету іпотеки;

8.4.12. вимагати заміни Предмету іпотеки у разі незгоди Іпотекодавця на здійснення переоцінки його вартості, відповідно до п. 8.4.5 цього договору, а також у разі зниження вартості Предмета іпотеки, в тому числі у разі знищення, пошкодження або зіпсування Предмету іпотеки;

8.4.13. у випадку настання страхової події за договором страхування Предмета іпотеки, вимагати дострокового виконання Основного зобов'язання; окрім того Іпотекодержатель, як вигодонабувач за договором страхування Предмета іпотеки, має переважне право задоволення кредиторських вимог із сум страхового відшкодування;

8.4.14. достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі порушення Іпотекодавцем обов'язків щодо збереження чи страхування Предмета іпотеки;

8.4.15. обирати порядок звернення стягнення на Предмет іпотеки;

8.4.16. отримати відшкодування з майна Іпотекодавця, яке не є Предметом іпотеки за цим договором, у випадку, якщо отриманих від реалізації Предмету іпотеки коштів недостатньо для повного погашення майнових вимог Іпотекодержателя.

9. В разі порушення хоча б одного з положень п. 8.1 цього договору Іпотекодавець сплачує Іпотекодержателю штраф у розмірі 13% (тринадцять відсотків) від загальної суми заборгованості перед Іпотекодержателем, а Іпотекодержатель набуває права вимагати від Іпотекодавця дострокового
розірвання Основного зобов'язання (Договору позики) та повного виконання Основного зобов'язання в тридцятиденний строк з моменту пред'явлення такої вимоги.

10. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється на розсуд Іпотекодержателя: або за рішенням суду, або за виконавчим написом нотаріуса, або Іпотекодержателем самостійно на умовах цього договору.

11. За вибором Іпотекодержателя застосовується один із наведених нижче способів звернення стягнення на Предмет іпотеки та задоволення вимог Іпотекодержателя:

11.1. За рішенням суду.

11.2. У безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Вчинений нотаріусом виконавчий напис може бути оскаржено Іпотекодавцем виключно в судовому порядку.

11.3. Згідно із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, що міститься в підпунктах 11.3.1, 11.3.2 цього договору:

11.3.1. Задоволення вимог здійснюється шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання Основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку», або 11.3.2. Продаж Іпотекодержателем від свого імені Предмету іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею
38 Закону України «Про іпотеку» та з дотриманням інших вимог чинного законодавства. В цьому випадку на першу ж вимогу Іпотекодержателя Іпотекодавець зобов’язується надати весь комплект документів, пов’язаний з таким відчуженням (у тому числі правовстановлювальний документ, за необхідності – довіреність тощо)

12. Взаємовідносини Сторін протягом дії договору, в частині, не передбаченій цим договором, регулюються чинним законодавством України.

13. При частковому виконанні зобов'язань Іпотекодавцем іпотека зберігається в попередньому обсязі.

14. В разі зміни будь-якого Строку виконання Основного зобов'язання, право іпотеки не припиняється. При цьому, якщо збільшується розмір Основного зобов'язання, право іпотеки розповсюджується також і на такі зобов'язання.

15. Сторони дійшли згоди, що випуск заставної за цим договором не здійснюється.

16. Цей договір підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі іпотек в порядку, встановленому законом. Порядок державної реєстрації іпотеки та порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки сторонам нотаріусом роз'яснено.

Сторони домовились про внесення цього договору до Державного реєстру правочинів.

17. Іпотекодавець у своїй заяві, що зберігається у справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу __________________________, стверджує, що на момент придбання квартири, що передається в іпотеку, він у шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебував. На момент підписання цього договору особи, які відповідно до ст.ст. 63, 74 Сімейного кодексу України мали б право на частку в спільному майні подружжя щодо вказаної квартири, відсутні.

18. За згодою сторін можуть вноситися зміни і доповнення до цього договору, які підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

19. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Іпотекодавцем своїх зобов'язань за Основним зобов’язанням.

Сторони обумовлюють накладання заборони відчуження Предмету іпотеки.

20. Цей договір складено у ТРЬОХ примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах нотаріуса (місто ___________________, вулиця ___________________________________), другий для ІПОТЕКОДАВЦЯ, третій – для ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

 

Скачать Договір іпотеки між фізичними особам
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 604     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>