Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір іпотеки між юридичними особам

Договір іпотеки між юридичними особам

раздел Позика / Заем
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 382     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір іпотеки між юридичними особам Договор ипотеки между юридическими лицам
Скачать Договір іпотеки між юридичними особам бесплатно

 

 

ДОГОВІР

іпотеки між юридичними особам

 

м.______________

______________р.

 

Публічне акціонерне товариство «__________» (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ __________), надалі "Іпотекодержатель", яке має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, місцезнаходження якого: __________________________________________, від імені якого на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________________ ___________ року по реєстру за № ________, діє начальник відділу корпоративних клієнтів Корпоративного дивізіону _______________, яка проживає в місті Києві [адреса], з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «_________________» (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ____________), надалі «Іпотекодавець», місцезнаходження якого: _____________________________________________, в особі директора ___________________, яка проживає ________________________________ та діє на підставі Статуту, яке одночасно виступає позичальником та майновим поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю «___________» (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ __________), надалі "Позичальник", з другої сторони,

далі разом за текстом цього Договору - «Сторони»,

уклали цей договір іпотеки, надалі "Договір", про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Іпотекодержателя, що випливають з Договору про відкриття кредитної лінії № ___ від «___» ________ _____ року, що укладений між Іпотекодержателем та Позичальником, за умовами якого останній зобов’язується перед Іпотекодержателем повернути наданий йому кредит не пізніше шістнадцятого серпня дві тисячі сьомого року, в розмірі еквівалентному ___________ (______________) гривень та Кредитного договору № ___ від _________ року, що укладений між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, за умовами якого останній зобов’язується перед Іпотекодержателем повернути наданий йому кредит не пізніше ______________ року, в розмірі ____________ (_____________________) доларів США (надалі «Кредитні договори»).

                   Іпотекодавець та Позичальник також зобов’язуються перед Іпотекодержателем сплатити проценти за використання кредитів згідно з умовами Кредитних договорів та сплатити пеню за прострочку повернення кредитів та сплати процентів, що передбачені Кредитними договорами. Строк і порядок повернення кредиту та сплати процентів визначаються Кредитними договорами та додатковими угодами до них.

1.2. В часткове забезпечення виконання зобов’язань, вказаних у п. 1.1 цього Договору, Іпотекодавець передає в іпотеку належну йому на праві власності будівлю автомобільного центру (літ. Н), що знаходиться за адресою: ________________________________________________, загальною площею ______________ м2, надалі «Предмет іпотеки».

            Обтяження Предмета іпотеки згідно з цим Договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі іпотек. Витрати, пов’язані з реєстрацією та отриманням витягу з Державного реєстру іпотек, здійснюються за рахунок Іпотекодавця.

1.3. Ринкова вартість Предмета іпотеки складає ___________ (_______________) доларів США, що за офіційним курсом НБУ (_____) станом на _________року становить ________(__________________) гривень, з урахуванням ПДВ.

Оцінка Предмета іпотеки визначена за згодою сторін з урахуванням ринкових цін та обсягу можливих витрат, пов’язаних з його реалізацією.

1.4. Право власності Іпотекодавця на Предмет іпотеки підтверджується Свідоцтвом про право власності (бланк серії __ № _______), виданим Головним управлінням комунальної власності міста Києва «___» ____________ ______ року на підставі наказу № _______ від «____» ___________ _______ року.

1.5. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій ______________ року Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» за № _____, інвентаризаційна (балансова) вартість Предмета іпотеки складає ________ (_________________________________) гривні 00 копійки.

1.6. Предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні Іпотекодавця.

1.7. Випуск заставної за цим Договором не передбачається.

1.8. Відсутність заборони відчуження Предмета іпотеки підтверджується Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____________________________________року за № ________.

            Відсутність податкової застави перевірено за Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКОМ Ю.М. 18 вересня 2006 року за № _________.

            Відсутність обтяжень в Державному реєстрі іпотек підтверджується Витягом з цього реєстру від ___________року за № _________.

 

2. СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,

ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ

2.1. Зобов’язання, забезпечені Предметом іпотеки, вважаються виконаними, якщо Позичальником та Іпотекодавцем фактично погашені кредити, сплачені проценти, пеня за прострочку повернення кредитів і прострочку сплати процентів і сплачені витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за Кредитними договорами.

2.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником та/або Іпотекодавцем своїх зобов’язань за Кредитними договорами, Іпотекодержатель має право звернути стягнення та задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета іпотеки в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання, необхідні витрати на утримання Предмета іпотеки, витрати на здійснення забезпеченої іпотекою вимоги, а також компенсувати всі інші витрати з вартості Предмета іпотеки в порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

            Право Іпотекодержателя на звернення стягнення на Предмет іпотеки також виникає у разі порушення Іпотекодавцем будь-яких умов цього Договору.

2.3. Іпотекодержатель набуває право дострокового звернення стягнення на Предмет іпотеки в період користування Позичальником/Іпотекодавцем кредитами у тому разі, якщо Позичальник та/або Іпотекодавець порушують умови Кредитних договорів та/або Іпотекодавець порушує умови цього Договору. Іпотекодержатель має право спрямувати кошти, виручені від реалізації Предмета іпотеки, на погашення простроченої заборгованості по кредитах та процентах, на дострокове повернення всієї суми кредитів, а також витрат, пов’язаних з реалізацією Предмета іпотеки.

2.4. Звернення стягнення на Предмет іпотеки може здійснюватись Іпотекодержателем:

            - у позасудовому порядку шляхом набуття Іпотекодержателем права власності на Предмет іпотеки у порядку, встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку»;

            - шляхом продажу Предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про іпотеку»;

            - за рішенням суду;

            - на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Спосіб звернення стягнення Іпотекодержатель визначає самостійно в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

2.5. Сторони домовились, що у разі прийняття рішення Іпотекодержателем про звернення стягнення на Предмет іпотеки в позасудовому порядку:

            - шляхом його продажу відповідно до ст. 38 Закону України «Про іпотеку» – Іпотекодавець передає правовстановлювальні документи, технічну та іншу документацію Іпотекодержателю для оформлення договору купівлі-продажу Предмета іпотеки з покупцем. Документація передається протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення у Іпотекодержателя права продажу Предмета іпотеки; або

            - шляхом набуття Іпотекодержателем права власності на Предмет іпотеки відповідно до ст. 37 Закону України «Про іпотеку» – в цьому випадку цей договір виступає правовстановлювальним документом та є підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки.

2.6. У випадку часткового виконання зобов¢язань Позичальником та/або Іпотекодавцем Предмет іпотеки зберігається в початковому обсязі.

 

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Іпотекодержатель має право:

            - у будь-який час протягом строку дії цього Договору перевіряти документально і в натурі наявність, розмір, стан і умови зберігання (утримання, використання) Предмета іпотеки;

            - вимагати від Іпотекодавця створення умов, необхідних для збереження Предмета іпотеки;

            - вимагати від будь-кого припинення посягань на Предмет іпотеки, які можуть спричинити його втрату або пошкодження;

            - вимагати заміни Предмета іпотеки, а при відмові Іпотекодавця виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення на нього, якщо виникне загроза втрати, пошкодження, або зниження вартості Предмета іпотеки;

            - у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником та/або Іпотекодавцем зобов’язань за Кредитними договорами у встановлені строки та/або порушення Іпотекодавцем будь-яких умов цього Договору, Іпотекодержатель має право відступити права вимоги, забезпечені Предметом іпотеки, третій особі без одержання на це згоди Іпотекодавця та/або Позичальника; відступлення прав за цим Договором свідчить про відступлення права вимоги за Кредитними договорами; про відступлення прав за цим договором (за Кредитними договорами) Іпотекодержатель письмово повідомляє Іпотекодавця (Позичальника) протягом п’яти днів.

            - вимагати дострокового виконання забезпечених Предметом іпотеки зобов’язань у випадках:

а) порушення Іпотекодавцем відповідних умов зберігання або експлуатації Предмета іпотеки;

б) використання Позичальником та/або іпотекодавцем одержаних кредитів не за призначенням або порушення інших умов Кредитних договорів;

в) припинення діяльності Позичальника та/або Іпотекодавця.

3.2. Іпотекодавець має право:

                - реалізувати за письмовою згодою ІпотекодержателяПредмет іпотеки з переведенням на набувача основного боргу, забезпеченого іпотекою.

3.3. Іпотекодавець зобов’язаний:

            - на вимогу Іпотекодержателя забезпечити доступ представникам Іпотекодержателя до Предмета іпотеки, надавати йому всі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та використання Предмета іпотеки;

            - не допускати погіршення стану Предмета іпотеки, під час дії Договору вживати заходів для збереження Предмета іпотеки, включаючи своєчасне проведення ремонту;

            - своєчасно повідомляти Іпотекодержателя про будь-яку загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета іпотеки, а також про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права Іпотекодержателя за цим Договором, включаючи порушення судових чи інших проваджень майнового характеру стосовно Іпотекодавця, а також про будь-яку зміну обставин, зазначених в п. 5.1 цього Договору;

            - до надання кредиту за свій рахунок застрахувати Предмет іпотеки на користь Іпотекодержателя у розмірі 110% від розміру кредитів, отриманих Позичальником та Іпотекодавцем згідно з Договором про відкриття кредитної лінії № ____ від «____» ___________ _____ року та Кредитним договором № ____ від «___» ___________ ____ року, на строк дії цього Договору від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

3.4.Іпотекодавець не має права без письмової згоди Іпотекодержателя :

            - у будь-який спосіб відчужувати Предмет іпотеки (продавати, дарувати, міняти тощо), передавати його в наступну іпотеку, обтяжувати іншим чином;

            - проводити будь-які роботи, що погіршують стан Предмета іпотеки.

3.5. Іпотекодавець не має права протягом строку дії Договору:

            - переплановувати, реконструювати будівлю, яка є Предметом іпотеки, без отримання дозвільної документації відповідних державних органів.

3.6. Ризик випадкової загибелі або псування Предмета іпотеки несе його власник.

 

4. Строк дії Договору

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

4.2. Цей Договір припиняється у разі припинення основного зобов’язання за Кредитними договорами та з інших підстав, передбачених Законом України «Про іпотеку».

 

5. Інші умови

5.1. Іпотекодавець заявляє, що на момент укладення Договору Предмет іпотеки є вільним від будь-яких обтяжень (попередніх іпотек, арештів тощо), нікому не проданий, не подарований, не зданий в лізинг, оренду чи безоплатне користування, в податковій заставі чи під забороною не перебуває, судового спору щодо нього немає, він не є внеском до статутного капіталу інших господарських товариств, не є інвестицією, не занесений та не підлягає занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини. Іпотекодавець також стверджує, що довіреності на право користування та розпорядження Предметом іпотеки будь-яким особам не видавалися.

5.2. Іпотекодержатель набуває пріоритет над правами і вимогами інших осіб щодо Предмета іпотеки з моменту реєстрації іпотеки за цим Договором у Державному реєстрі іпотек.

5.3. Всі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, несе Іпотекодавець.

5.4. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5. На Предмет іпотеки накладається заборона відчуження до виконання кредитного зобов’язання, забезпеченого цією іпотекою.

5.6. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, набувають чинності з моменту їх нотаріального посвідчення та підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

Договір цей складено в трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу _____________________________ (місто _____________, вул. _______________________________), а інші, викладені на бланках нотаріальних документів (серії ___ №№ _____________), призначаються для Іпотекодавця та Іпотекодержателя.

 

6. Юридичні адреси та підписи Сторін

Скачать Договір іпотеки між юридичними особам
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 382     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>