Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Колективний договір

Колективний договір

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (16)     Загружен: 4837     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Колективний договір Коллективный договор
Скачать Колективний договір бесплатно

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Колективний договір укладено в _______________р.

1.2. Сторонами цього колективного договору є:

– правління, адміністрація в особі голови правління, далі адміністрація, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

– профспілковий комітет, який представляє інтереси працівників підприємства і має відповідні повноваження.

1.3. Сторони визнають Угоду нормативно-правовим актом, укладеним згідно з чинним законодавством і галузевою угодою на основі зобов’язань і спільних домовленостей з метою регулювання виробничих, соціально-економічних і трудових відносин, забезпечення прав і обов’язків працівників агропромислового комплексу.

1.4. Цей колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу ПАТ «___________________», протокол № _______ від ________________ р. та згідно з їх рішенням набуває чинності з _________________ р.

1.5. Колективний договір (далі КД) діє до укладення нового.

1.6. Зміни та доповнення до цього договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, галузевої угоди, що є предметом колективного договору та за ініціативою одної із сторін після проведення переговорів та досягнення угоди. І набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання сторонами.

1.7. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

1.8. Підписаний сторонами КД підлягає відомчій реєстрації місцевими органами державними виконавчими органами.

1.9. Контроль за виконанням діючого КД проводиться безпосередньо сторонами, які його підписали.

При здійсненні контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього інформацію.

1.10. Відповідальність за виконання пунктів КД несуть:

            від адміністрації – Голова правління;

            від профкому – Голова профкому.

Безпосередніх виконавців і термін виконання пунктів КД від адміністрації визначає Голова правління в наказі по підприємству.

1.11. Невід’ємною частиною КД є додатки.

 

РОЗДІЛ ІІ ВИРОБНИЧА-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

2.1. Обов’язки та права адміністрації:

            – головною метою адміністрації є ефективне завантаження підрозділів підприємств виробництвом продукції та забезпечення повної зайнятості працівників, збільшення прибутку, створеного членами трудового колективу, реалізація на цій базі їх економічних та соціальних інтересів;

            – запровадити систему матеріального стимулювання підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального використання техніки, обладнання;

            – створити фонд сплати дивідендів, фонд матеріальної допомоги та заохочення у обсязі 3 % від чистого прибутку підприємства.

            – забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

            – сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку;

            – утримуватись від організації масових акцій протесту з питань, що є предметом цього договору за умови їх вирішення у встановленому чинним законодавством та цим колдоговором порядку.

2.3. Сторони зобов’язуються:

            – запобігати виникненню колективних трудових спорів, а в разі виникнення прискорити їх розв’язання без припинення виробництва;

            – забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи Комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

           

РОЗДІЛ ІІІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

3.1. Адміністрація зобов’язується:

            – при прийомі (наймі) на роботу, в обов’язковому порядку ознайомлювати працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, їх трудовими обов’язками і умовами оплати праці, проводити інструктаж з охорони праці, а також інформувати про умови праці на підприємстві, наявність шкідливих та небезпечних факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про пільги та компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до діючого законодавства, підтверджувати це його особистим підписом;

            – не звільняти з роботи працівників без достатніх підстав і попереднього погодження з профкомом;

            – змінювати істотні умови праці та запроваджувати новий режим роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для категорії чи окремих працівників після попередження відповідних працівників не пізніше ніж за два місяці;

            – забезпечити протягом одного року переважне право на працевлаштування працівникам, звільненим з підприємства на підставі п.1 ст.40 КЗпП України у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної професії;

3.2. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони повинні виходити з того, що тривалість робочого тижня не повинна перевищувати:

            – 12 годин – в нормальних умовах праці;

            – 8 годин – в шкідливих, важких та небезпечних умовах праці;

            – 7 годин – у нічний час.

3.3. Скорочений робочий день з ініціативи адміністрації може бути запроваджений лише на період тимчасових економічних труднощів, але не більше як на 6 місяців протягом року з оплатою праці згідно законодавства про працю України і збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки.

3.4. У разі хвороби працівника, який знаходиться у відпустці без оплати, за наявності ініціативи адміністрації, такому працівнику надається матеріальна допомога.

3.5. Робота в понад нормований час, чергування на виробництві запроваджуються при завчасному узгодженні з профспілковим комітетом графіків порядку і розмірів компенсації.

3.6. Мінімальна тривалість відпустки складає не менше 24 календарні дні. Працівникам зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, з ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка, згідно законодавства (список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290; Додаток І).

3.7. До стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку не зараховується відпустка без збереження заробітної плати по сімейним обставинам та з інших причин з ініціативи працівника.

3.8. Відпустки з ініціативи адміністрації, які частково оплачуються або не оплачуються по виробничій необхідності, зараховуються до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку.

3.9. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується головою правління за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 20 лютого поточного року.

3.10. Підприємство має право надавати відпустки без збереження заробітної плати по сімейним обставинам за бажанням працівників тривалістю до 15 робочих днів на протязі року.

3.11. У випадку простою підприємства (суттєвого скорочення обсягу роботи) деяким категоріям працівників за їх згодою (на підставі заяви) може бути надана відпустка без збереження заробітної плати тривалістю більше ніж 15 днів.

 


РОЗДІЛ ІV ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

            Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів їх праці та господарської діяльності підприємства.

            Витрати на оплату праці складаються з фонду основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат (суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації, якщо передбачена оплата цих відпусток).

 

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Здійснювати оплату праці з 1 січня 2002 року на основі тарифної системи (Додаток ІІ) на почасову та відрядну оплату праці робітникам та затвердженого штатного розкладу службовців. З метою конкретизації питань оплати і матеріального стимулювання працівників на підприємстві може бути розроблено та затверджено Положення про оплату праці, яке повинно включати:

            1) Порядок формування та використання фонду оплати праці;

            2) Форми та системи оплати праці;

            3) Тарифні сітки, схеми посадових окладів, розміри та порядок виплати надбавок, умови та порядок преміювання за основні результати господарської діяльності;

            4) Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за відповідний період;

            5) Порядок формування фонду натуральної оплати праці, умови її виплати та інше.

4.2.Встановити мінімальну гарантію – тарифну ставку /оклад/ для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу встановлюється у відповідності до чинного законодавства.

4.3. Забезпечити можливість виплати заробітної плати у вигляді товарів та послуг.

4.4. При необхідності на виробництві дозволити робітникам та службовцям проводити доплату:

– за суміщення професій з розширенням зони обслуговування з виплатою доплати у розмірах згідно списків при умові вивільнення працівників за рахунок економії фонду оплати праці.

– за керівництво бригадою, бригадирам не звільненим від основної роботи в залежності від кількості підпорядкованих робітників.

Перелік і розміри доплат та надбавок закріплюється у Додатку ІV.

4.5. Запроваджувати роботу в понад нормований час при завчасному узгодженні з профспілковим комітетом (ст. 64 КЗпП України) виключно з причин дозволених Законом (недопущення простоїв залізничного та автомобільного транспорту, псування продукції та ін.)

Понад нормовані години оплачуються у подвійному розмірі. Компенсація понад нормованих годин відгулом не допускається.

4.6. Доплату за роботу у вечірні години з 16-00 до 23-00 проводити у розмірі 20 % тарифної ставки чи посадового окладу за кожну годину. В нічну зміну з 22-00 до 6-00 ранку – 40 % (ст. 54 КЗпП України).

4.7. За узгодженням між робітником і адміністрацією дозволяється встановлювати неповний робочий день чи неповну робочу неділю. Оплата проводиться згідно відпрацьованого часу по табелях виходу на роботу та наказу адміністрації.

4.8. У зв’язку з виробничою необхідністю на підприємстві запроваджувати неповний робочий день та неповний робочий тиждень для деяких категорій працівників у порядку передбаченому законодавством. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

4.9. При скороченні обсягів виробництва проводити доплату за час невідпрацьований з ініціативи адміністрації згідно табелів виходу на роботу при наявності коштів на оплату. При цьому працюючим пенсіонерам доплату не проводити, пенсіонерам по інвалідності проводити згідно рішення Правління.

            Розміри доплат протягом року можуть змінюватись в залежності від наявності коштів і рішення Правління.

4.10. Вносити відповідні зміни і доповнення в систему оплати праці враховуючи зміни в законодавстві України стосовно цих питань.

4.11. Виплачувати заробітну плату один раз – 5 числа наступного за звітним. При п’ятиденному графіку роботи, якщо строк виплати припадає на суботу, виплату проводити напередодні вихідного дня, а якщо в неділю – виплачувати в понеділок.

            При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; розміри і підстави утримань; суму заробітної плати; що належить до виплати згідно розрахункових листів.

4.12. Забезпечити на підприємстві гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 


РОЗДІЛ V НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Про запровадження нових форм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

5.2. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити при змінах технологічних процесів, чи введенні нових ліній, цехів за погодженням з профкомом.

5.3. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

 


РОЗДІЛ VI ОХОРОНА ПРАЦІ.

            Адміністрація і профспілковий комітет підтверджують, що при вирішенні питань охорони праці сторони даного договору керуються діючим законодавством. І вважають, що передбачені ним пільги, гарантії і компенсації є мінімальними і обов’язковими для виконання.

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці.

7.2. Створити фонд охорони праці на підприємстві в розмірі одного відсотка від обсягів виробництва.

7.3. розробити заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність стандартів нормативних актів з охорони праці.

7.4. працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечувати спец харчуванням (молоком);

7.5. Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття інші засоби індивідуального захисту. Компенсувати працівникам витрати на придбання ними засобів індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх видачі закінчився, а на підприємстві в наявності їх не має. У випадку дострокового зносу їх не з вини працівника, замінювати за рахунок підприємства.

7.6. Своєчасно проводити медичний огляд працівників.

7.7. Відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаними з виконанням трудових обов’язків у повному розмірі витраченого заробітку, а також оплачувати потерпілим (членам сім’ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу. Якщо у відповідності з медичним висновком у потерпілого встановлена стійка втрата працездатності виплачувати одноразову допомогу в сумі, визначеній рішенням Правління, але не менше як одного середньомісячного заробітку за один відсоток втрати ним професійної працездатності.

7.8. Завести реєстри потерпілих на виробництві.

7.9. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менший однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на її дитину, яка народилася після його смерті.

7.9. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці розмір одноразової допомоги може бути зменшено, але не більше як на 50%. Розмір зменшення одноразової допомоги визначається трудовим колективом за поданням власника (адміністрації), та трудовим колективом.

7.11. Встановити матеріальну та натуральну зацікавленість за роботу без травм.


 

РОЗДІЛ VII РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА.

Соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації.

Забезпечити встановлені на підприємстві соціальні гарантії та пільги:

            – працівникам, які перебувають за їх згодою у вимушених відпустках без збереження заробітної плати;

            – сім’ям працівників, які померли або стали інвалідами, внаслідок травм чи професійних захворювань, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків.

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Надавати одноразову грошову допомогу на поховання близьких родичів (всі витрати на поховання за рахунок підприємства).

7.2. При похованні близьких родичів, робітник підприємства на підставі заяви має право звернутися до адміністрації для безкоштовного виготовлення труни. Безкоштовно виготовляється труна і для пенсіонерів м’ясокомбінату.

7.3. При будівництві індивідуальних будинків по мірі можливості надавати допомогу, а саме:

придбання будівельних матеріалів;

одержання позик в банку;

виділення автотранспорту для перевезення матеріалів.

7.4. Відпуск робітникам комбінату матеріалів зі складу здійснювати по цінах придбання.

7.5. Для покращення умов праці та буту жінок:

– додержуватися законодавства про охорону праці, а саме надавати жінкам, які мають дітей дошкільного віку додаткові пільги у вигляді надання чергової відпустки в літній час, а також в період зимніх канікул та на початку учбового року для матерів, які мають дітей першокласників.

– слідкувати за умови праці для вагітних жінок. Надавати роботу тільки в першу зміну.

7.6. Відрахувати на рахунок профкому кошти в розмірі 0,3 % від фонду оплати праці на культурно-спортивну роботу.

7.7. Надавати допомогу профспілковому комітету коштами для проведення святкування Нового року, професійного свята, 8-Березня.

7.8. Робітникам пропрацювавши більше 20 років на м’ясокомбінаті присвоюється почесне звання «Ветеран підприємства».

7.9. У випадку виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України – немасового характеру:

запровадити достроковий вихід на пенсію працівників перед пенсійного віку з виплатою пенсії за рахунок коштів підприємства (жінок при досягненні віку 53 роки, чоловіків – 58 років), при наявності трудового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком (для жінок – 20 років, для чоловіків – 25 років).

 


РОЗДІЛ VIII ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Адміністрація зобов’язується:

– безкоштовно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, проведення зборів, засідань;

– здійснювати утримання членських профспілкових внесків централізовано в розмірі 1 % від зарплати членів профспілки, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок профспілкового комітету;

– не застосовувати дисциплінарних стягнень та не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до профспілкового комітету і не звільнених від виробничої роботи без згоди відповідного профоргану;

– надавати Голові профкому, якого назначено для виконання громадських обов’язків, профспілкового навчання час зі збереженням середнього заробітку – 8 годин на тиждень;

– включати представника профкому до складу колегіальних органів управління підприємства і враховувати пропозиції профкому при прийняті рішень;

– надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору.

 


РОЗДІЛ XI КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

Сторони зобов’язуються:

9.1. Визначити осіб відповідальних за виконання положень колективного договору.

9.2. Сторони, що підписали колективний взаємно звітуються про хід виконання за півріччя – в липні, за рік – в грудні.

9.4. Колективний договір затверджено зборами трудового колективу працівників ПАТ «___________________», протоколом № ________

9.5. За дорученням сторін зборів трудового колективу колективний договір підписали:


Теги документа: договір колективний

Скачать Колективний договір
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (16)     Загружен: 4837     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>