Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір застави квартири

Договір застави квартири

раздел Застава / Залог
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (3)     Загружен: 523     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір застави квартири Договор залога квартиры
Скачать Договір застави квартири бесплатно

 

 

ДОГОВІР

застави квартири

 

м.______________

______________р.

 

 

Ми, що підписалися нижче: з однієї сторони - ____________________________(далі - Заставодавець), який мешкає _________________________________________, і є майновим поручителем Товариства з

обмеженою відповідальністю «______________________», що знаходиться ______________________, та з другої сторони - Акціонерний банк«___________»(далі - Заставодержатель), котрий знаходиться __________________________________________, від імені якого на підставі доручення,посвідченого приватним нотаріусом Київського міськогонотаріального округу ___________________________________________р. за реєстром за№ _______, діє ___________________________________, який мешкає ____________________________________________, уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим договором забезпечується виконання товариством зобмеженою відповідальністю «______», майновим поручителем якого єЗаставодавець, зобов'язань перед Заставодержателем, що випливають

з укладеного між ними ___________р. Договору про наданнякредитної лінії (для оплати контракту з фірмою «_____________»від _____________р. за №____) за № ________(далі - Основний договір на суму________(__________________________) доларів США, згідно з яким товариство з обмеженою відповідальністю «_______________»у строк до _________ р.(з контрольною датою ___________р.) зобов'язується сплатитиЗаставодержателю суми кредиту та нарахованих відсотків по ньому(____відсотків річних) пені у разі прострочення повернення боргу танесвоєчасного погашення відсотків, штрафів і неустойки у розміріта на підставах, передбачених кредитним договором.

1.2. Предметом застави за цим договором є належнаЗаставодавцю на праві приватної власності квартира під № _______(___________),що в будинку під № ___(___________), розташованому на вул. ______________________умісті _____________. Квартира, що заставляється, складається з двох кімнатжилою площею _______(______________________) кв.м.,а також підсобних приміщень і має загальну площу ______(__________________________) кв.м.

1.3. Право власності Заставодавця на заставлюване майнопідтверджується Дублікатом договору купівлі-продажу, виданногоукраїнською біржею «______________»____________р. за реєстром ___,

зареєстрованим у Київському міському бюро інвентаризації ___________р. в реєстровій книзі під № _______. Квартира, яка є спільноюсумісною власністю подружжя, мною, _______________________,

заставляється за згодою дружини ____________________, викладеноюу вигляді заяви на примірнику договору, що призначається длязберігання у справах нотаріуса.

1.4. За даними довідки-характеристики, виданої Київськимміським бюро технічної інвентаризації ____________р. за№ ______________, загальна дійсна вартість квартири становить __________грн.

1.5. Виходячи з реальної (ринкової) вартості майна та з урахуванням практичної складності при його реалізації у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань, сторони оцінюють предмет застави в __________ (______________________) грн.

1.6. Заставодавець гарантує, що предмет застави на моментпосвідчення цієї угоди нікому іншому не проданий, не подарований,не відчужений іншим способом, під заставою не перебуває.

1.7. Заставодавець свідчить, що до укладення цього договорумайно, яке заставляється, не перебуває під забороною відчуження іпідтверджує цю обставину довідкою, виданою ____________________ державною нотаріальною конторою ___________р. за № __________________.

 

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Право застави виникає з моменту нотаріальногопосвідчення цього договору.

2.2. Зобов'язання, забезпечені заставою, вважаютьсявиконаними, якщо Заставодавець сплатив усі належніЗаставодержателю платежі згідно з кредитним договором, та іншівитрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за основним договором.

2.3. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця.

2.4. У разі, якщо предмет застави, який не переданоЗаставодержателю, буде знищено, пошкоджено або зіпсовано,Заставодавець повинен надати йому рівноцінне за вартістю майно.

            При відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої вимоги зарахунок сум страхового відшкодування.

2.5. Заставодавець не має права розпоряджатись заставлениммайном без письмової згоди Заставодержателя.

2.6. Заміна предмета застави допускається лише за письмовоюзгодою Заставодержателя.

2.7. Ризик випадкової загибелі предмета застави несе власникмайна (Заставодавець).

2.8. Наступні застави заставленого майна в період дії цьогодоговору не допускаються.

2.9. До третьої особи (за умови обов'язкового погодження таписьмової згоди Заставодержателя щодо цієї третьої особи), яказадовольнила у повному обсязі вимоги Заставодержателя, переходитьразом з правом вимоги забезпечена нею застава.

2.10. Сторони за цим договором обумовлюють накладеннязаборони відчуження предмета застави.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Заставодержатель має право:

3.1.1. Перевіряти документально та шляхом огляду цільовевикористання, наявність, стан та умови зберігання предметазастави.

3.1.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхіднихдля збереження предмета застави.

3.1.3. Вимагати від будь-якої третьої особи припиненняпосягання на предмет застави, яке б загрожувало втратою абопошкодженням його.

3.1.4. Звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо вмомент настання строку виконання зобов'язань, забезпеченихзаставою, вони не будуть виконані.

3.1.5. При настанні страхового випадку переважно перед іншимизадовольнити свої вимоги із сум страхового відшкодування.

3.1.6. Вимагати дострокового виконання забезпечених заставоюзобов'язань, якщо предмет застави втрачено не з виниЗаставодержателя і Заставодавець його не відновив або за письмовоюзгодою із Заставодержателем не замінив іншим майном, що має таку жвартість.

3.1.7. Звернути стягнення на заставлене майно до настаннястроку погашення кредитів у разі порушення Заставодавцемвідповідних умов зберігання та експлуатації предмета застави.

3.2. Заставодавець має право:

3.2.1. Володіти та користуватись предметом застави відповіднодо його цільового призначення.

3.2.2. Реалізувати за письмовою згодою Заставодержателяпредмет застави з переведенням на набувача зобов'язань та боргів,забезпечених цим договором.

3.3. Заставодержатель зобов'язується:

3.3.1. Прийняти від Заставодавця на відповідальне зберігання,Дублікат договору купівлі-продажу, виданого Українською біржею«______________»___________р. за реєстраційним № __________.

3.3.2. Повернути прийняті на зберігання документи протягомнаступного дня з моменту виконання Заставодавцем усіх зобов'язаньза кредитним (основним) договором.

3.4. Заставодавець зобов'язується:

3.4.1. На період фактичної дії цього договору застрахувати засвій рахунок предмет застави в повному обсязі на користьЗаставодержателя.

3.4.2. Вживати заходів, передбачених цим договором абонеобхідних для збереження предмета застави, включаючи проведеннякапітального та поточного ремонту.

3.4.3. У разі загибелі предмета застави надатиЗаставодержателю у визначений ним строк аналогічне за вартістюнерухоме майно, а у випадку ненадання такого майна незалежно віднастання строку виконати забезпечені цим договором зобов'язання вповному обсязі.

3.4.4. Одержати письмову згоду Заставодержателя на вчиненнядій, пов'язаних із зміною власника предмета застави.

3.4.5. Не надавати квартиру в користування іншим особам длятимчасового проживання, не передавати її у встановленому порядкуза договорами оренди, найму тощо.

3.4.6. Передати Заставодержателю на відповідальне зберіганняправоустановчий документ - Дублікат договору купівлі-продажу,виданого Українською біржею «_____________» ____________ р. зареєстраційним №____________.

 

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА

4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення напредмет застави відповідно до ст. 20 Закону України «Про заставу» з моменту настання кінцевого строку погашення заборгованості закредитним договором.

4.2. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється впорядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Реалізація заставленого майна провадиться у порядку,передбаченому чинним законодавством.

4.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконаннязобов'язань за кредитним договором реалізація заставленого майнаможе бути проведена Заставодержателем самостійно або третьоюособою, яку він визначить. Повноваження Заставодержателя абовизначеної ним третьої особи щодо реалізації заставленого майнамають грунтуватися на дорученні Заставодавця, яке вінзобов'язується видати протягом п'яти днів з моменту виникнення уЗаставодержателя права вимоги.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання йогосторонами та нотаріального посвідчення і дія його може бутиприпинена у разі:

-виконання Заставодавцем усіх зобов'язань за кредитним(основним) договором;

-набуття Заставодержателем на підставах, передбачених чинимзаконодавством, права власності на заставлене майно.

5.1. Спори між сторонами, які випливають з цього договору абодо нього відносяться, в тому числі спори, що породжені йоготлумаченням або відносяться до його недійсності, невиконання умоврозглядаються у порядку, встановленому чинним законодавствомУкраїни.

5.2. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цьогодоговору, сплачуються Заставодавцем.

 

6. У разі кожної пролонгації кредитного договоруЗаставодержатель зобов'язаний проводити перегляд вартостізаставленого за цим договором майна. Угода про внесення змін доцього договору застави щодо зміни вартості заставленого майна маєбути посвідчена в нотаріальному порядку.

            Цей договір складено в трьох примірниках, один з якихзалишається у справах приватного нотаріуса _____________________________(м. _________,вул. _________________________, ____), а інші, викладені на бланкахнотаріальних документів (___________________________), призначенідля Заставодавця та Заставодержателя.

 

 Підписи сторін:

 Посвідчувальний напис

 

Скачать Договір застави квартири
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (3)     Загружен: 523     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>