Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки

Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки

раздел Інструкції / Инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (11)     Загружен: 5782     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки Общая инструкция для учреждений, организаций на примере общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности
Скачать Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки бесплатно

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції

про заходи пожежної безпеки

 

 

м. ___________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

__________________________________

             посада керівника (власника)

 

___________________________________

            прізвище, ініціали, підпис

 

______________ р.

 

 

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

            Ця Інструкція поширюється на службові, складсь­кі, допоміжні та інші приміщення (назва установи, організації, підприємства тощо, надалі ___) і вста­новлює основні вимоги до забезпечення пожежної без­пеки в них.

            Інструкція є обов'язковою для вивчення та вико­нання всіма працівниками ___ .

 

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання території

            До всіх будівель і споруд ___ має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчика­ми для зберігання матеріалів, устаткування тощо по­винні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спец­іально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завж­ди вільними, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.

            Забороняється зменшувати нормативну ширину про­їздів.

            На території ___ на видних місцях мають бути встановлені таблички із зазначенням на них по­рядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд, приміщень

             Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та при­міщень виробничого, складського призначення й лабо­раторій ___ необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 та класи зон за Правилами будови електроустано­вок (ПБЕ).

             На вхідних дверях у вищезазначених приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням кате­горії вибухопожежної та пожежної небезпеки та кла­су зони.

             Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення ___ повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватись у чистоті.

             Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шири­ною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

             За наявності у приміщенні лише одного евакуаційно­го виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

             Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утри­муватися вільними, нічим не захаращуватися.

             Забороняється влаштування комор чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами.

             Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому поло­женні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах при­міщень, де перебувають люди, грат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час пе­ребування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

            Встановлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах, кімнатах для зберігання зброї та в інших приміщеннях, де це передбачено нормами і пра­вилами, затвердженими в установленому порядку.

            Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

            - при кількості людей понад 50 осіб використову­вати приміщення, забезпечені не менше ніж двома ева­куаційними виходами, що відповідають вимогам буді­вельних норм, не мають на вікнах глухих ґрат і в бу­дівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху;

            - особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути при­міщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у т.ч. в забезпеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасін­ня, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації;

            - має бути організоване чергування в актовій залі членів добровільної пожежної дружини (ДПД) чи від­повідальних чергових;

            - не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

             Пожежні крани, які е у будинках ___, повинні бути уком­плектовані пожежними рукавами і стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення від­кривання вентилів, утримуватися справними і доступни­ми для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність служ­бою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

             Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, скла­деними у "гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних а пожежогасінням, не допускається.

             Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбу­вати і вони повинні мати отвори для провітрювання.

             На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК» вказати поряд­ковий номер крана та номер телефону виклику по­жежної охорони.

             Влаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

             Будинки, споруди та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимога­ми Правил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була забезпечена можливість прочитування марку­вальних написів на корпусі.

             Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташуван­ня вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, кількість вогнегасників визначається згідно рекомендацій, що містяться у Правилах пожежної безпеки в Україні, але повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогне­гасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

             Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуа­тації. Перезарядженню підлягають також вогнегасни­ки із зірваними пломбами.

             Усі працівники ___ повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

             Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за при­значенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

             Двері горищ, підвальних приміщень, технічних по­верхів, венткамер, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів.

             Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше од­ного разу на рік зі складанням акта перевірки.

             У разі перепланування приміщень, зміни їх функці­онального призначення необхідно дотримуватись проти­пожежних вимог чинних нормативних документів буді­вельного та технологічного проектування.

            У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і суміс­ності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.

            У складських приміщеннях матеріали необхідно збе­рігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

            Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

            У підвальних приміщеннях не дозволяється зберіга­ти і використовувати легкозаймисті та горючі рідини (далі - ЛЗР та ГР), балони з газами, карбід кальцію та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпечність.

            Приміщення, де використовуються персональні ком­п'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислот­ними або порошковими вогнегасниками ємністю 3 літри з розрахунку: один вогнегасник на кожні 20 метрів квадратних площі підлоги приміщення, що захищається. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

            Спецодяг працюючих з лаками, фарбами та інши­ми ЛЗР і ГР повинен своєчасно підлягати пранню і ремонту, зберігатися в розвішеному вигляді в метале­вих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

            Розводити багаття, користуватися вогнем на території ___ забороняється.

            Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з за­стосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.

            Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформ­люватися напередодні проведення цих робіт. До прове­дення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелект­розварника і посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Проведення вогневих робіт дозволяєть­ся тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожеж­ного нагляду.       

2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту

            Будівлі та приміщення повинні оснащуватися уста­новками пожежної сигналізації (УПС) та автоматич­ними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.

            Усі установки мають бути справними, утримувати­ся в працездатному стані і мати сертифікати відповід­ності.

            Для утримання в працездатному стані УПС та АУП необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показ­ників безвідмовної роботи на період терміну служби;

- матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального при­значення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення працездатності;

- опрацювання необхідної експлуатаційної доку­ментації для обслуговуючого й чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговуван­ня, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

             Будинки і приміщення повинні бути обладнані си­стемами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповід­но до вимог будівельних норм.

            Мережі протипожежного водогону повинні забезпе­чувати потрібні за нормами витрати та напір води.

2.5. Утримання інженерного обладнання

            Силове і освітлювальне електроустаткування, елект­ропроводка та інші споживачі електроенергії повинні ви­конуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ і Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ);

            Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, еле­ктрообладнання, вимірювальні прилади, а також за­побіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пус­кові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорю­чих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

             Для загального відключення силових та освітлюваль­них мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

             Розподільні електрощити, електродвигуни і пускоре­гулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого елек­трообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть вик­ликати коротке замикання, повинні бути терміново від­ремонтовані або замінені на інші.

             Плавкі вставки запобіжників мають бути каліб­ровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електрич­ної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

             Електроустаткування і електроапаратуру ущільне­ного, захисного виконання потрібно систематично пе­ревіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнювальних прокладок.

             Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоп­риймачі, холодильники та інші електроприлади по­винні вмикатися в мережу тільки через справні штеп­сельні розетки і електрошнури.

             Експлуатація тимчасових електромереж не дозво­ляється.

            Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних ме­режах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

             Забороняється встановлення електропобутових при­ладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

             Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електромонтер зобов'я­заний знеструмити електрообладнання, електроапарату­ру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.

             Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тіль­ки приладами центрального водяного опалення.

             Приміщення вентиляційних установок повинні завж­ди утримуватися в чистоті. У разі виникнення пожежі треба негайно вимкнути вентиляційну систему за відсут­ності її аварійного вимкнення.

            Вентиляційні камери, шахти і повітроводи повинні очищатися від горючих предметів та пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та при­стосування їх для інших потреб забороняється.

            Під час експлуатації побутових кондиціонерів за­бороняється:

            - у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам;

            - кустарно переробляти кондиціонери;

            - замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

            - встановлювати кондиціонери у внутрішніх проти­пожежних перегородках та стінах.

            Ліфти та підйомники не допускається використову­вати з метою евакуації.

            У разі пожежі ліфти й підйомники повинні опус­катися на перший поверх автоматично, відчинятися й відключатися.

            Відпрацьовані ЛЗР та ГР, стоки речовин, що у взає­модії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зливати до каналізаційної мережі не допускається. .

2.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

            Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

            Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, пере­конатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

            У разі виявлення ознак пожежі на ___ праців­ник, який їх помітив, повинен:

            - негайно повідомити про це державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охо­рони 01), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

            - повідомити про пожежу керівника (власника);

            - вжити заходів щодо евакуації людей та матеріаль­них цінностей, гасіння пожежі з використанням наяв­них вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

            Керівник (власник) , якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

            - перевірити, чи викликано державну пожежну охорону;

            - перевірити здійснення оповіщення людей про по­жежу;

            - вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

            - у разі загрози життю людей негайно організува­ти їх рятування (евакуацію), вивести за межі небез­печної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

            - забезпечити дотримання техніки безпеки праців­никами, які беруть участь у гасінні пожежі;

            - організувати зустріч підрозділів державної по­жежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

            Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів по­винен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

 

РОЗРОБИВ:

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

 

     

 


 


Теги документа: инструкция інструкція пожежний пожежа організація пожарный безопасность безпека

Скачать Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (11)     Загружен: 5782     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>