Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті

Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті

раздел Позика / Заем
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1029     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті Кредитный договор о предоставлении возобновляемой отзывной кредитной линии в национальной валюте
Скачать Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті бесплатно

 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

(про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті)

 

м.______________

______________р.

 

_____________________________, яке надалі іменується БАНК, в особі __________________, який діє на підставі ____________, з однієї сторо­ни, та

______________________, яке надалі іменується ПОЗИЧАЛЬНИК, в особі ________________, який діє на підставі __________, з іншої сторони, які надалі іменуються як Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір, (надалі – Договір), про нижченаведене:

           

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. БАНК на умовах, передбачених цим Договором, відкриває ПОЗИЧАЛЬНИКУ відновлювану відкличну кредитну лінію з загальним лімітом в сумі - _________________________, в межах якої надає ПОЗИЧАЛЬНИКУ в користування грошові кошти (надалі – Кредит), для ________, зі сплатою ____% (___________) відсотків річних, за користування сумою Кредиту (надалі – Відсотки).

1.2. Кредит ПОЗИЧАЛЬНИКУ надається в межах суми ліміту, зазначеної в п.1.1. цього Договору на підставі письмової Заяви ПОЗИЧАЛЬНИКА (далі – Заява), викладеної у формі, передбаченій цим Договором (Додаток № 1), та за умови належного виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язань згідно з цим Договором.

1.3. Строк повернення Кредиту – _________року або строк, встановлений у відповідності з п. 2.7, 2.8. цього Договору, (надалі – Строк погашення).

1.4. Зобов’язання БАНКУ перед ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором надати Кредит обмежуються сумою, визначеною в Заяві, належним чином підписаній Сторонами. Вказані в цьому пункті Договору зобов’язання виникають у БАНКУ з моменту підписання Сторонами Заяви та припиняються в момент надання Кредиту ПОЗИЧАЛЬНИКУ в сумі, визначеній в Заяві.

1.5. Сторони домовилися, що ліміт кредитної лінії, передбачений п.1.1. Договору, визначає межі можливості отримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором, та не може розглядатися як розмір зобов’язань БАНКУ щодо надання Кредиту, рівно як і обмеження розміру зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором.

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ

2.1. Після підписання цього Договору, БАНК відкриває в _________________________ для обліку заборгованості по Кредиту - рахунок №_________________________ та для обліку Відсотків рахунок нарахованих доходів №_____________________.

2.2. БАНК видає Кредит ПОЗИЧАЛЬНИКУ у безготівковій формі шляхом перерахування суми Кредиту згідно з п.1.2. цього Договору на рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА згідно з Заявою ПОЗИЧАЛЬНИКА. При цьому днем надання Кредиту вважається дата зарахування суми Кредиту повністю або частково на рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА згідно з Заявою ПОЗИЧАЛЬНИКА.

2.3.  ПОЗИЧАЛЬНИК повертає Кредит на рахунок № __________________ в __________________, Код банку ____________, Код ЄДРПОУ_________________;

2.4. Відсотки за користування Кредитом нараховуються БАНКОМ у Кредиту національній валюті України з дня надання Кредиту по дату настання Строку погашення на суму щоденного залишку заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА за Кредитом.

            2.4.1. Кількість днів для розрахунку Відсотків визначається методом “____/____”.

            2.4.2. Нарахування Відсотків здійснюється щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця за повний календарний місяць та в день настання Строку погашення. При розрахунку Відсотків враховується день надання Кредиту і не враховується день, в який наступає Строк погашення.

            2.4.3. Після закінчення Строку погашення Відсотки не нараховуються, а ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує пеню, інші штрафні санкції, збитки передбачені умовами цього Договору.

            2.4.4. ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує нараховані Відсотки у національній валюті України щомісячно, починаючи з останнього робочого дня місяця, за який нараховано Відсотки, до 5-го числа (включно) місяця наступного за місяцем нарахування Відсотків та в день настання Строку погашення, на рахунок №_______________ в _________________, Код банку ________, Код ЄДРПОУ _________________;

2.5. У випадку зміни порядку та/або умов кредитування внаслідок зміни чинного законодавства України та/або умов та або/ вартості придбання кредитних ресурсів та/або наявності у БАНКА обґрунтованих підстав вважати, що Кредит може бути не повернуто ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, БАНК та ПОЗИЧАЛЬНИК вносять запропоновані БАНКОМ зміни до цього Договору в порядку визначеному пунктом 7.3. цього Договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту направлення письмового повідомлення ПОЗИЧАЛЬНИКУ про такі зміни.

            Сторони дійшли згоди, що у тексті цього Договору термін “наявність у БАНКА обґрунтованих підстав вважати, що Кредит може бути не повернуто ПОЗИЧАЛЬНИКОМ” означатиме (включаючи але не обмежуючись названим): надання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, або іншими особами, але на користь ПОЗИЧАЛЬНИКА, БАНКУ недостовірної інформації, що стосується його ідентифікації, цільового використання суми Кредиту, наявності, розміру, стану заставного майна, що забезпечує зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором та/або про арешт грошових коштів на рахунку/ах ПОЗИЧАЛЬНИКА в БАНКУ та/або інших банківських установах та/або про спрямування ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх грошових потоків через рахунки в інших банках та/або про здійснення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ фінансової/-их операції/й, яка/і має/-ють заплутаний або незвичний характер та не має/-ють очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети та/або про укладення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ цивільно-правових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, результатом чого є постійні збитки ПОЗИЧАЛЬНИКА та/або у разі ненадання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ або особами, уповноваженими діяти від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА, до визначеного БАНКОМ терміну та в установленому БАНКОМ порядку, необхідних документів, відомостей про себе та/або подання неправдивих відомостей, з питань що витребовуються БАНКОМ та пов’язані з своєчасним та належним погашенням ПОЗИЧАЛЬНИКОМ Кредиту та/або у разі виникнення у БАНКА мотивованої підозри щодо навмисного подання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ БАНКУ неправдивої інформації з метою введення БАНК в оману та/або вчинення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ будь-яких дій, спрямованих на приховання чи маскування власних грошових коштів або іншого майна.

2.6. Сторони домовилися вважати відмовою ПОЗИЧАЛЬНИКА від укладення договору про внесення змін та доповнень в порядку п.2.5. цього Договору як прямо виражену в будь-якій формі незгоду ПОЗИЧАЛЬНИКА так і відсутність прямо вираженої згоди ПОЗИЧАЛЬНИКА у письмовій формі протягом строку, визначеного п.2.5. цього Договору.

2.7. Кредит може бути достроково повністю повернутий ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зі сплатою Відсотків за фактичний термін користування Кредитом та відмовою подальшого користування кредитною лінією за умови письмового повідомлення про це БАНК не пізніше, ніж за три робочі дні, при цьому Строк погашення Кредиту наступає в момент фактичної сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ заборгованості за цим Договором.

2.8. Сторони домовились, згідно ст. ст.212, 1050, 1052 Цивільного кодексу України, що зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКА повернути БАНКУ Кредит раніше календарної дати, визначеної п.1.3. цього Договору, виникає у ПОЗИЧАЛЬНИКА в разі настання наступних обставин:

            2.8.1. несплати або часткової несплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в передбачений цим Договором строк Відсотків; та/або при несплаті або частковій несплаті ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в строк штрафних санкцій; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за останнім днем строку, в який ПОЗИЧАЛЬНИК повинен був виконати зазначені в цьому пункті Договору зобов’язання;

            2.8.2.  зміни складу засновників (учасників) ПОЗИЧАЛЬНИКА без письмової згоди БАНКУ, та/або зміни складу осіб, уповноважених діяти від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА та/або зміну підстав та об’єму повноважень осіб, які ведуть справи з БАНКОМ без письмової згоди БАНКУ, зміни місцезнаходження ПОЗИЧАЛЬНИКА без письмової згоди БАНКУ, та/або початку процедури ліквідації чи реорганізації ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або порушення господарським судом справи про банкрутство ПОЗИЧАЛЬНИКА, та/або погіршення фінансового стану ПОЗИЧАЛЬНИКА в порівнянні з фінансовим станом на момент укладення цього Договору, та/або недостатності забезпечення виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язань за цим Договором; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з названих фактів;

            2.8.3. виявлення БАНКОМ фактів неможливості перевірки встановлених законодавством форм звітності в зв’язку з невідповідністю вимогам чинного законодавства України порядку ведення та складання бухгалтерського обліку та звітності ПОЗИЧАЛЬНИКОМ або його умисними діями; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з названих фактів;

            2.8.4. невиконанні або неналежному виконанні ПОЗИЧАЛЬНИКОМ пунктів 5.1.5. - 5.1.7. цього Договору та/або у випадку порушення умов цього Договору, передбаченого п.3.2.2. цього Договору; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з фактів, які вказують на це;

            2.8.5. при розірванні (припиненні дії, визнанні недійсними, неукладеними) будь-якого з правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором ; в разі набуття будь-якими третіми особами права стягнення на предмет застави, що забезпечує виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день з дати розірвання (припинення дії) вказаних правочинів;

            2.8.6. при припиненні дії цього Договору з причини іншої, ніж виконання зобов’язань або згода Сторін, при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день з дати припинення дії цього Договору;

            2.8.7. у випадку відмови ПОЗИЧАЛЬНИКА від укладення договору про внесення змін та доповнень у випадках, передбачених п.2.5. цього Договору, при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день з дати, наступної за останнім днем строку, передбаченого п.2.5. цього Договору;

            2.8.8.  при невиконанні або неналежному виконанні ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та/або майновим/и поручителем/ями та/або поручителем/ями будь-яких умов будь-якого з правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з фактів, які вказують на це;

            2.8.9. виявлення БАНКОМ будь-яких фактів щодо осіб, які є засновниками (учасниками) ПОЗИЧАЛЬНИКА або уповноважені діяти від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА, що на думку БАНКУ дають підстави вважати, що Кредит може бути не повернуто ПОЗИЧАЛЬНИКОМ; при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з названих фактів;

            2.8.10. порушення кримінальної справи проти посадових осіб ПОЗИЧАЛЬНИКА та/або поручителя та/або проти фізичної особи – поручителя, при цьому Строком погашення Кредиту є наступний календарний день за днем, коли БАНКУ стало відомо про хоча б один з названих фактів.

            Сторони дійшли згоди, що у тексті цього Договору термін “погіршення фінансового стану” означатиме наявність у ПОЗИЧАЛЬНИКА збитків в розмірі, що перевищує сорок відсотків суми Кредиту, причому підтвердженням цьому можуть бути будь-які документи фінансової, податкової та/або іншої звітності (оригінали та/або копії) ПОЗИЧАЛЬНИКА.

2.9. Сторони домовилися, що виникнення зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКА повернути Банку суму Кредиту згідно п.2.8. цього Договору тягне за собою виконання всіх передбачених цим Договором зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА в строки, передбачені п.2.8. цього Договору для повернення Кредиту.

2.10.ПОЗИЧАЛЬНИК надає БАНКУ право в разі настання строку сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ нарахованих сум Відсотків та/або строку погашення Кредиту та/або сплати сум штрафних санкцій та збитків, згідно умов цього Договору, та на виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА, зазначених в п.5.1.1. цього Договору, здійснити договірне списання з поточного рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА №_________ в ___________________ Код банку _______________ Код ЄДРПОУ _____________ належних до сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ БАНКУ сум грошових коштів в рахунок виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором в розмірі та строки, що визначені цим Договором, на підставі платіжної вимоги ___________________________________, Код ЄДРПОУ _______________, та Розпорядження на списання коштів, наданого ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, та поданого до ____________________, Код ЄДРПОУ _____, на рахунок №____________в ____________, Код банку ______, Код ЄДРПОУ ____________.

2.11.Сторони домовляються, що незалежно від зазначених ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в розрахунковому документі реквізитів платежу при погашенні заборгованості, БАНК має право, а ПОЗИЧАЛЬНИК доручає БАНКУ здійснювати зарахування коштів в рахунок виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором в наступній черговості:

            - неустойка (штраф, пеня) за прострочені Відсотки;

            - неустойка (штраф, пеня) за прострочення погашення Кредиту;

            - прострочені Відсотки;

            - поточні Відсотки;

            - прострочений Кредит;

            - інша прострочена заборгованість;

            - поточне погашення Кредиту;

            - інші платежі.

БАНК може встановити іншу черговість зарахування заборгованості за цим Договором, передбачену цим пунктом, письмово повідомивши про це ПОЗИЧАЛЬНИКА.

2.12. ПОЗИЧАЛЬНИК не має права вимагати видачі наступних траншів Кредиту в межах ліміту відкритої кредитної лінії, встановленого п.1.1. цього Договору, при настанні випадків, передбачених п.2.8. цього Договору.

2.13. У відповідності з законодавством України виконання зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим Договором може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком за окремо укладеним для цього Сторонами договором. При цьому БАНК може вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА надання одного або декількох видів забезпечення.

2.14. Кредит та/або Відсотки можуть бути погашені за ПОЗИЧАЛЬНИКА повністю/або частково третіми особами відповідно до законодавства України, за умови погодження цього питання з БАНКОМ.

 

3. ГАРАНТІЇ

3.1. ПОЗИЧАЛЬНИК цим засвідчує і гарантує, що:

            3.1.1. ПОЗИЧАЛЬНИК є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору;

            3.1.2. укладання та виконання положень цього Договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ отримало належне схвалення всіх уповноважених органів управління ПОЗИЧАЛЬНИКА;

            3.1.3. інформація, яка стала йому відома у зв‘язку із укладанням та виконанням цього Договору, щодо якої БАНКОМ було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам;

            3.1.4. його фінансові звіти, надані БАНКУ на предмет отримання Кредиту, подані в завершеному та правильному стані, вірно відображають фінансове становище та результати діяльності ПОЗИЧАЛЬНИКА, складені у відповідності до чинного законодавства, що регулює правила бухгалтерського обліку та фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності;

            3.1.5. будь-яка інформація, надана ПОЗИЧАЛЬНИКОМ на момент укладення цього Договору щодо правоздатності ПОЗИЧАЛЬНИКА та повноти повноважень підписантів від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА, автентичності наданих БАНКУ документів, фінансового стану ПОЗИЧАЛЬНИКА, здатності виконувати свої зобов’язання за цим Договором, складу, стану та вартості майна, переданого БАНКУ в забезпечення зобов’язань за цим Договором відповідає дійсності, кваліфіковано перевірена ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та/або за його дорученням та на підставі наданої ПОЗИЧАЛЬНИКОМ інформації третіми особами, та надана ПОЗИЧАЛЬНИКОМ з метою отримання Кредиту від БАНКУ;

            3.1.6. джерело погашення Кредиту є законним (легальним);

            3.1.7. ПОЗИЧАЛЬНИК не використовуватиме отриманий Кредит в будь-яких протизаконних цілях;

            3.1.8. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується не здійснювати будь-яких дій/операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

3.2. БАНК засвідчує, що:

            3.2.1. інформація, яка стала йому відома у зв‘язку із укладанням та виконанням цього Договору, щодо якої ПОЗИЧАЛЬНИКОМ було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам, за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством, а також випадків, коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв‘язку із необхідністю забезпечення інтересів Банку, пов‘язаних із виконанням цього Договору;

            3.2.2. уклав цей Договір, покладаючись на гарантії і заяви, підтверджені ПОЗИЧАЛЬНИКОМ у п.3.1. цього Договору. В зв‘язку з цим, якщо в будь-який час протягом дії цього Договору будь-які із зазначених вище гарантій і заяв ПОЗИЧАЛЬНИКА виявляться такими, що не відповідають дійсності, це вважатиметься випадком порушення умов цього Договору.

 

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. ПОЗИЧАЛЬНИК має право:

            4.1.1. згідно п.1.2. цього Договору, звернутись з Заявою до БАНКУ про надання суми Кредиту в межах відкритої кредитної лінії;

            4.1.2. повернути Кредит достроково повністю та відмовитись від кредитування згідно цього Договору, письмово попередивши про це БАНК в порядку, визначеному п.2.7. цього Договору;

4.2. Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, БАНК має право:

            4.2.1. перевіряти цільове використання Кредиту, стан бухгалтерського обліку та всієї передбаченої чинним законодавством України звітності ПОЗИЧАЛЬНИКА;

            4.2.2. вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА сплати заборгованості за нарахованими за користування Кредитом Відсотками, за Кредитом, а також сум штрафних санкцій, збитків, у випадках, передбачених умовами цього Договору;

            4.2.3. вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА оформлення належним чином всіх копій документів ПОЗИЧАЛЬНИКА, включених до кредитного проекту;

            4.2.4. відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ в наданні Кредиту повністю або частково у випадках, передбачених ст.1052 та ст. 1056 Цивільного кодексу України та цим Договором, та відкликати виданий ПОЗИЧАЛЬНИКУ Кредит частково або повністю;

            4.2.5. відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ у наданні письмового дозволу на вчинення вказаних в п.п. 5.1.5., 5.1.7. цього Договору дій у випадку порушення строку повідомлення БАНКУ про намір здійснити вказані дії, а також у випадку, якщо вчинення таких дій становить обґрунтовану загрозу виконанню зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором.

           

5. ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Крім зобов’язань, які випливають з інших положень цього Договору, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується:

            5.1.1. повернути БАНКУ Кредит в Строк погашення Кредиту, сплатити БАНКУ в строки, передбачені цим Договором, суму нарахованих БАНКОМ Відсотків, сплатити БАНКУ штрафні санкції та відшкодувати збитки у розмірі, строки та у порядку, які передбачені цим Договором;

            5.1.2. своєчасно сплачувати Відсотки за користування Кредитом у порядку, передбаченому цим Договором;

            5.1.3.при укладанні цього Договору та протягом всього строку його дії: самостійно, до 28 числа місяця наступного за звітним, надавати БАНКУ - баланс та форму 2 на кожну квартальну дату, податкові декларації, виписки з рахунків ПОЗИЧАЛЬНИКА в інших банках та в разі необхідності на вимогу БАНКУ надавати документи, які підтверджують правовий статус, господарську діяльність та платоспроможність ПОЗИЧАЛЬНИКА, інформацію про всі наявні рахунки ПОЗИЧАЛЬНИКА в банківських та інших фінансових установах, планові і звітні дані, розрахунки та інші документи для оцінки кредитоспроможності ПОЗИЧАЛЬНИКА і цільового використання Кредиту, включаючи, але не обмежуючись, названими: розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості, відомості про залишки матеріальних запасів і розшифровку виробничих витрат, що підлягають кредитуванню, висновки аудиторів, довідки про отримані в інших банках кредити, договори, контракти, рахунки-фактури тощо;

            5.1.4. допускати працівників БАНКУ в службові, виробничі, складські приміщення здійснювати необхідні дії для надання можливості БАНКУ перевірки цільового використання Кредиту, забезпеченості Кредиту. Кількість перевірок та їх строки визначаються БАНКОМ. БАНК повідомляє ПОЗИЧАЛЬНИКА про проведення перевірки за 1 (один) робочий день до її проведення;

            5.1.5. попередньо повідомити БАНК та отримати письмову згоду БАНКУ:

            -  для зміни юридичної та фактичної адреси ;

            - для зміни осіб, уповноважених діяти від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА, рівно як і для зміни підстав та об’єму повноважень осіб, які ведуть справи з БАНКОМ ;

            - на зміну учасників (засновників) ПОЗИЧАЛЬНИКА;

            - на зміну порядку надання та оформлення повноважень осіб, які ведуть справи з БАНКОМ;

            - на зміну номерів телефонів (інших реквізитів узгоджених Сторонами засобів комунікації), контактних осіб, уповноважених вести справи з БАНКОМ.

             Для цілей цього Договору під терміном “вести справи” Сторони домовилися розуміти ведення переговорів, подання, отримання та підписання документів. Вчинення юридично значимих дій від імені Сторони обов’язково повинно бути підтверджене оформленими згідно чинного законодавства повноваженнями.

            5.1.6. надавати БАНКУ оригінали та/або копії документів, що мають бути включені до кредитного проекту, посвідчені підписами уповноважених осіб та скріплені печаткою ПОЗИЧАЛЬНИКА;

            5.1.7. до повного повернення Кредиту та сплати Відсотків:

            - не відчужувати в будь-який спосіб належне ПОЗИЧАЛЬНИКУ нерухоме майно без письмової згоди на це БАНКУ. При цьому, для отримання такої згоди, повідомляти БАНК про намір відчуження не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку його проведення;

            - не змінювати організаційно-правовий статус підприємства, не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію, не здійснювати зміну складу засновників (учасників) ПОЗИЧАЛЬНИКА , не здійснювати зміну складу осіб, уповноважених діяти від імені ПОЗИЧАЛЬНИКА, не здійснювати зміну підстав та об’єму повноважень осіб, які ведуть справи з БАНКОМ без письмової згоди на це БАНКУ. При цьому, для отримання такої згоди, повідомляти БАНК про намір проведення вказаних заходів не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до початку проведення цих заходів;

            - не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на обтяження майна та/або майнових прав, які належать ПОЗИЧАЛЬНИКУ на праві власності, зокрема заставою, без письмової згоди БАНКУ. При цьому, для отримання такої згоди, повідомляти БАНК про намір проведення вказаних дій не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до початку їх вчинення;

            - не закривати будь-який з поточних рахунків, відкритих ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в БАНКУ, без письмової згоди БАНКУ. При цьому, для отримання такої згоди, повідомляти БАНК про намір закрити вказані рахунки/рахунок не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закриття;

            - без письмової згоди на це БАНКУ, не відкривати будь-які рахунки та не отримувати кредити в інших банках.

            5.1.8. відшкодувати БАНКУ збитки та витрати, пов’язані із примусовим стягненням заборгованості за цим Договором, включаючи звернення стягнення на заставлене майно та/або майнові права (включаючи, але не обмежуючись названими: витрати на сплату державного мита, інших обов’язкових зборів та платежів, витрати на відрядження уповноважених осіб БАНКУ, оформлення передбачених законодавством документів, пов’язаних з примусовим стягнення заборгованості за цим Договором, включаючи звернення стягнення на заставлене майно та/або майнові права);

            5.1.9. надати “Розпорядження на списання коштів” з рахунків ПОЗИЧАЛЬНИКА, відкритих в інших банках, з метою виконання зобов’язань за цим Договором;

            5.1.10. використати Кредит за його цільовим призначенням згідно цього Договору;

            5.1.11. протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Кредиту надати БАНКУ документи, підтверджуючі цільове використання Кредиту.

5.2. БАНК зобов’язується:

            5.2.1. Розглядати Заяви та приймати рішення про надання або про відмову в наданні суми Кредиту протягом п’яти робочих днів з моменту отримання БАНКОМ письмової Заяви ПОЗИЧАЛЬНИКА;

            5.2.2. Повідомляти ПОЗИЧАЛЬНИКА про отримання відомостей щодо фактів, передбачені пунктами 2.8.2. – 2.8.4. цього Договору. При цьому відсутність повідомлення БАНКУ не є підставою для звільнення ПОЗИЧАЛЬНИКА від виконання своїх зобов’язань в порядку та в строки, передбачені п.2.8. цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. В разі порушення умов та/або невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки, зокрема, витрати понесені БАНКОМ та неотриманні БАНКОМ доходи, які б він одержав би, якби зобов’язання були виконані належним чином. Розмір збитків визначається на підставі розрахунків потерпілої Сторони. Розмір збитків від інфляційних процесів обчислюється виходячи з індексу інфляції на момент пред’явлення БАНКОМ своїх вимог.

6.2. За порушення встановлених цим Договором строків погашення (повернення) Кредиту, БАНК має право стягувати з ПОЗИЧАЛЬНИКА, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний сплатити БАНКУ на його першу письмову вимогу штраф, за кожен випадок порушення, у розмірі ___ (____) відсотків від суми платежу, непогашеного (неповерненого) в строки погашення (повернення) Кредиту, не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання письмової вимоги БАНКУ.

6.3. За порушення встановлених цим Договором строків сплати Відсотків, інших строкових платежів, передбачених цим Договором, БАНК має право нараховувати та стягувати, а Позичальник зобов’язаний сплатити на вимогу БАНКУ, пеню на прострочену суму зазначених платежів в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, розраховану за кожен день прострочення платежу.

6.4. У разі невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ прийнятих на себе зобов’язань, передбачених п.п.2.7., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11. цього Договору, БАНК має право стягувати з ПОЗИЧАЛЬНИКА, а позичальник зобов’язаний на вимогу БАНКУ сплатити БАНКУ штраф у розмірі ________________ гривень 00 копійок за кожний випадок не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання вимоги БАНКУ.

6.5. Сторони домовились, згідно ст. 232 Господарського кодексу України, що штрафні санкції передбачені п. п. 6.2.,6.3.,6.4. цього Договору нараховуються Банком протягом 3 (трьох) років від дня , коли зобов’язання мало бути виконано ПОЗИЧАЛЬНИКОМ.

6.6. Стягнення пені та штрафів не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від відшкодування завданих БАНКУ збитків в повному обсязі.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ПОЗИЧАЛЬНИК не має права передавати третім особам своє право на отримання Кредиту, інші права та зобов’язання за цим Договором без письмової згоди на це БАНКУ.

7.2. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

7.3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за домовленістю Сторін та оформляються Сторонами в письмовій формі як у вигляді одного документа - договору про внесення змін та доповнень до цього Договору, так і шляхом обміну листами, якщо інше не передбачено цим Договором.

7.4. У випадку виникнення спору Сторони звертаються до господарського суду без попереднього пред’явлення претензії. Пред’явлення претензії допускається за бажанням зацікавленої Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту, як їй стало відомо про порушення її прав, при чому строк розгляду претензії іншою Стороною встановлюється 10 (десять) календарних днів.

7.5. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.6. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

7.7. ПОЗИЧАЛЬНИК доручає БАНКУ самостійно проводити операції по списанню меморіальним ордером з поточного рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА №_______ в ____________, Код банку _____, Код ЄДРПОУ _________, належних до сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ сум грошових коштів в рахунок виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим Договором по сплаті Відсотків та/або по погашенню Кредиту та/або по сплаті штрафних санкцій та/або по відшкодуванню збитків, зазначених в п.5.1. цього Договору, в розмірі, в строки та на рахунки, що визначені цим Договором.

7.8. Визнання будь-якого з пунктів цього Договору недійсним в порядку, визначеному чинним законодавством України, не відміняє дії інших пунктів цього Договору та не тягне за собою визнання недійсним цього Договору в цілому.

 

8.ДОДАТКИ

8.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та включають

            8.1.1. Додаток № 1 – Заява про надання суми Кредиту

8.2. Заяви про надання суми Кредиту, викладені у формі, передбаченій Додатком № 1 до цього Договору стають невід’ємною частиною Договору з моменту їх підписання Сторонами.

8.3. Всі терміни та визначення, застосовані в Додатках до цього Договору, використовуються в значенні, передбаченому цим Договором, якщо додатками прямо не передбачено інше.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток №1

 до Кредитного договору № ____________

про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії в національній валюті

 від ______________ р.

 

 

 

ЗАЯВА

про надання суми кредиту

 

 

ПОЗИЧАЛЬНИКна умовах Кредитного договору №_____ про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії в національній валюті від ________________ р. просить БАНК надати суму кредиту в розмірі - __________________ шляхом перерахування зазначеної суми на рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА №____________в _______ Код банку ________ код ЄДРПОУ _____________.

 

 

________________ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

Отримано Банком

 

_____________________р.

 


Теги документа: договор договір кредит валюта

Скачать Кредитний договір про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1029     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>