Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: тов

Договір застави товарів в обороті до кредитного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор залога товаров в обороте к кредитному договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реалізацію права на допомогу в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о реализации права на помощь в размере 30 процентов минимальной пенсии по возрасту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про відмову в задоволенні подання державного виконавця про вирішення питання виконання рішення суду за «Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про зміну розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об изменении размера алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу на рішення суду про стягнення аліментів на утримання сина в твердій грошовій сумі до досягнення ним повноліття
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на апелляционную жалобу на решение суда о взыскании алиментов на содержание сына в твердой денежной сумме до достижения им совершеннолетия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство интересов по вопросам оформления документов для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення атестації керівників і фахівців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении аттестации руководителей и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Регламент селищної ради народних депутатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Регламент поселкового совета народных депутатов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічний позов про зміну розміру аліментів та стягнення аліментів на утримання дитини в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречный иск об изменении размера алиментов и взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів про створення філії Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания о создании филиала Общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю вихід зі складу учасників з передачею частки Товариству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью выходе из состава участников с передачей доли Обществу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о назначении алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про призначення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о договорной работе регулирующее порядок подготовки, подписания, регистрации и учёта договоров, а также порядок контроля за исполнением договоров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про договірній роботі регулює порядок підготовки, підписання, реєстрації та обліку договорів, а також порядок контролю за виконанням договорів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на брокерское обслуживание комиссионера относительно операций с ценными бумагами, фьючерсами, опционами, а также другими деривативами украинских эмитентов на биржевом рынке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение о прекращении любых конфликтов между сторонами и свою добрую волю на мирное решение дела, а также об отсутствии в настоящее время и в будущем каких-либо претензий друг к другу (хозяйственный процесс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про припинення будь-яких конфліктів між сторонами і свою добру волю на мирне вирішення справи, а також про відсутність на даний час і в майбутньому будь-яких претензій одна до одної (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы квартиры для определения ее рыночной стоимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення товарознавчої експертизи квартири для визначення її ринкової вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической товароведческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної товарознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція інженера з експлуатації світлового обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по эксплуатации светового оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція моториста-дефектовника цеху складального виробництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция моториста-дефектовщика цеха сборочного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція складальника склопакетів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция сборщика стеклопакетов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання експертної комісії щодо погодження номенклатури справ товариства та відокремлення справ до зберігання та до знищення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Плановый годовой бюджет (ориентировочный) службы рекрутинга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Штатний розпис товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка приймання від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк для фиксации результатов интервью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про утримання аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення атестації керівників і спеціалістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении аттестации руководителей и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про результати атестації керівних працівників і спеціалістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о результатах аттестации руководящих работников и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення через незадовільний результат випробування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении из-за неудовлетворительных результатов испытания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну назви товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении названия общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примерный договор о предоставлении услуг по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інформація щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування (Форма № 2ДФ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушений нормативных актов об охране труда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Методика проведення державної експертизи проектної документацiї на будiвництво виробничих об’єктiв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (Форма №16)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про прийняття на зберігання документів (Форма №21)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про відмову в проставленні датованої відмітки про пред’явлення простого векселя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засвідчувальний напис справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації вихідних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства у приватного нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості по сплаті аліментів на утримання одного з подружжя за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за сплатою аліментів на дитину за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нестачу справ (документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення справ (документів) приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства державної нотаріальної контори
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2012)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю (2012))
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для участі в турнірі з міні-футболу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту що малолітня (неповнолітня) дитина є живою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта что малолетний (несовершеннолетний) ребенок является живым
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту що фізична особа є живою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта что физическое лицо является живым
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт по товарообмінній операції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Внешнеэкономический товарообменный (бартерный) договор
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о залоге товаров в переработке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о залоге товаров в обороте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт об установлении продуктивной поточно-механизированной технологической линии для производства асбестоцементных волокнистых листов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт о результатах дооценки товарно-материальных ценностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приемки продукции (товаров) по количеству и качеству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приемки продукции (товаров) по количеству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральна довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая форма контракта с председателем правления акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) з президентом акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об обеспечении прав руководящих работников предприятия для заключения и расторжения трудовых и подрядных договоров (контрактов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по переплетению документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по разработке бизнес-плана для реализации биодеструктивних сорбентов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на изготовление видеоматериала
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виконання науково-технічної роботи (по розробці технічної та технологічної документації для забезпечення виготовлення лікарського засобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на знищення медпрепаратів із закінченим терміном придатності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении разрешения подписи документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о приобретении бытовой и офисной техники
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о списании с баланса поврежденной готовой продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об использовании сотовой телефонной связи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внедрении системы визирования счетов-фактур и договоров и проведения мониторинга цен
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з підпризначенням спадкоємця та застереженням щодо дійсності заповіту при заміні паспортних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с подназначением наследника и предостережением о действительности завещания при замене паспортных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на вихід із складу засновників (учасників) ТОВ та відступлення частки у статутному капіталі (фонді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на выход из состава учредителей (участников) ООО и уступки доли в уставном капитале (фонде)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження фактів розрахунку за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении фактов расчета по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір міни часток об’єктів нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор мены долей объектов недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на кількох осіб з конкретизацією об'єктів успадкування з підпризначенням спадкоємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на нескольких человек с конкретизацией объектов наследования с подназначением наследников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при заснуванні господарського товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при учреждении хозяйственного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво учасника товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство участника общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо легалізації документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по легализации документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво юридичної особи на товарній біржі з правом підпису біржових контрактів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство юридического лица на товарной бирже с правом подписи биржевых контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в посольстві з питань оформлення документів, необхідних для виїзду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в посольстве по вопросам оформления документов, необходимых для выезда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення документів для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление документов для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в органах реєстрації актів цивільного стану
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в органах записи актов гражданского состояния
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання дозволу на виготовлення печатки та інших документів від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати и других документов от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання дозволу на виготовлення печатки для фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати для физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на одержання дозволу на виготовлення печатки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність з приводу отримання документів щодо шлюбу за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность по поводу получения документов относительно брака за рубежом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію товариства з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию общества с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін до статутних документів товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию изменений в уставные документы общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на розпорядження рахунками без конкретизації об'єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на распоряжение счетами без конкретизации объектов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на замовлення та одержання документів для будівництва житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на заказ и получение документов для строительства жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання документів для відчуження нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение документов для отчуждения недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання документів для укладення іпотечного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение документов для заключения ипотечного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на підготовку і отримання документів на ремонт кількох об'єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на подготовку и получение документов на ремонт нескольких объектов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность для получения документов для продажи земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність щодо отримання документів для продажу землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение государственных актов на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання державних актів на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора купли-продажи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору купівлі-продажу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов на получение согласия супруга или совладельца на отчуждение или покупку имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів на отримання згоди подружжя або співвласника на відчуження або купівлю майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления ипотечного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення іпотечного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления брачного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення шлюбного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора залога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору застави
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора пожизненного содержания (ухода)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення довіреності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности подписи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення справжності підпису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности копий (фотокопий) документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для оформления договора дарения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для оформлення договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для получения свидетельства о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для отримання свідоцтва про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления наследственного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения дубликатов нотариальных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання дублікатів нотаріальних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор на обслуживание коммерческим банком доверительного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про діяльність гуртка юних натуралістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о деятельности кружка юных натуралистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на приобретение готовой квартиры в новостройке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на придбання готової квартири в новобудові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція з охорони праці для працівників які використовують персональні комп'ютери
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція з охорони праці для водіїв при перевезенні нафтопродуктів автомобілями-паливовозами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав публичного акционерного общества (страховая компания)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Удостоверение опекуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та їх працевлаштування (прямий)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою (генеральний)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства (страхова компанія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про виготовлення додаткової печатки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посвідчення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про умови та порядок надання позик працівникам і акціонерам акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об условиях и порядке предоставления займов работникам и акционерам акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення відомостей з актового запису про народження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ щодо виготовлення додаткової печатки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об исключении сведений из актовой записи о рождении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция по охране труда для работников которые используют персональные компьютеры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция по охране труда для водителей при перевозке нефтепродуктов автомобилями-топливовозами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Загальна довіреність з правом представляти інтереси товариства перед фізичними особами та в усіх органах державної влади
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про поштові послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення робіт зі створення акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о почтовых услугах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об охране производственных (хозяйственных) объектов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на проведение работ по созданию акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг защищенной связи в специальной сети сотовой связи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор мены квартиры на товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор между родителями об уплате алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на время)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір міни квартири на товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір між батьками про сплату аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической культурой и спортом, спортивного соревнования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт готовності фізкультурно-спортивної споруди до проведення занять фізичною культурою і спортом, спортивного змагання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (відсутність водійського посвідчення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (отсутствие водительского удостоверения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Авторський договір (на створення і підготовку мультимедіа-продукту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Авторский договор (на создание и подготовку мультимедиа-продукта)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой устав садоводческого товарищества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опросный лист на материалы и оборудование, которые используются для строительства каркасного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опитувальний лист на матеріали та обладнання, які використовуються для будівництва каркасного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відрахування аліментів із заробітної плати на користь колишньої дружини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку (не є договором будівництва обєкту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спростування недостовірної інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про недоброякісний товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про недоброякісний товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на создание патентно-информационной продукции (регистрацию товарного знака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на створення патентно-інформаційної продукції (реєстрацію товарного знака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Специфікація товару, який буде поставлено
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на створення програмних продуктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення оцінки групи інвентарних об’єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на создание программных продуктов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір надання послуг по декларуванню товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виготовлення поліграфічної продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія щодо некомплектності товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про обмін товару належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір поставки товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передачі продукції (товарів) за кількістю та якістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та відшкодування збитків за поставку продукції (товарів) неналежної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позички транспортного засобу (нотаріально посвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір управління майном (нотаріально посвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про спільну діяльність (простого товариства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор субподряда по подготовке гранитных плит (трехсторонний)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Товарный чек и квитанция
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю про обрання нового директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборiв членiв садiвницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист-запит установчих документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по предпродажной подготовке трубы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про відсутність розгляду даного спору в інших установах, надання банківських реквізитів та зменшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт звіряння розрахунків за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповідальний договір (нотаріально посвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор по поиску информации о кредитовании
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання учасників товариства з обмеженою відповідальністю (про зміну власника, директора, адреси)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про постійно діючий тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного товариства (засновницький договір)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір консигнації (реалізації товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция галтовщика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция врача дерматовенеролога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя натуральной колбасной оболочки 5-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя натуральной колбасной оболочки 4-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя натуральной колбасной оболочки 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя натуральной колбасной оболочки 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя натуральной колбасной оболочки 1-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 4-го разряда (производство текстиля)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 3-го разряда (производство текстиля)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 2-го разряда (производство текстиля)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 1-го разряда (производство текстиля)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 3-го разряда (химическое производство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 2-го разряда (химическое производство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика 1-го разряда (химическое производство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція менеджера відділу маркетингових проектів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция механика предпродажной подготовки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя казеина 4-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция изготовителя казеина 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (торгівля та громадське харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (сільське господарство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція бактеріолога (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция жиловщика мяса и субпродуктов 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция жиловщика мяса и субпродуктов 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция менеджера по выдаче кредитов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника відділу поштового зв’язку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника вагону поштового
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заведующего складом готовой продукции отдела сбыта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція чергового залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция продавца-консультанта салона сотовой связи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция продавца непродовольственных товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция продавца продовольственных товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція товарознавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция охотоведа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция укладчика-выбиральщика мокрого товара и пряжи вручную 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция укладчика-заливщика продуктов консервирования 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция укладчика-заливщика продуктов консервирования 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция менеджера отдела проектов (менеджера проекта, проект-менеджера)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста по актово-претензионной работе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция исполнителя поручений бюро бытовых услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция фриттовщика 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция агента по приему заказов на билеты (агента по доставке заказанных билетов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция приемщика товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция рихтовщика кузовов 5-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция рихтовщика кузовов 4-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция рихтовщика кузовов 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рабочая инструкция лаборанта химического анализа ІV разряда производства химических реагентов дирекции по производству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция документоведа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за регистрацию документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция кассира салона сотовой связи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция ведущего менеджера отдела оптовых продаж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция водителя электро- и автотележки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция товароведа предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция товароведа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция менеджера по оптовым продажам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция менеджера по продаже турпродуктов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о подразделении производства химических реагентов дирекции по производству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис документів особової справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол разногласий комиссии по ведению коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про підготовчі заходи щодо підбиття підсумків за рік
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використовування рабочого часу (форма № П-14)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция бухгалтера товарной группы предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по подготовке кадров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела подготовки кадров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на постачання продуктів харчування (за бюджетні кошти)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на закупівлю медичних препаратів (за бюджетні кошти)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виведення зі складу засновників ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про виконання робіт, пов`язаних з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот...
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про застосування відкритого вогню та побутових електронагрівальних приладів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявка на отгрузку нефтепродуктов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Паспорт качества основных сортов нефти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання нафтопродуктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт поставки топлива нефтяного жидкого (мазут) российским контрагентом украинскому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт поставки нефтепродуктов (рус-англ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор поставки нефтепродуктов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про користування електричною енергією для побутових споживачів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лицензионный договор на использование знака для товаров и услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на управління філією ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Замовлення – договір на виготовлення, доставку та монтаж вікон та дверей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір з передпродажної підготовки товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дилерський договір надання виняткових прав на поширення товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на проведення аналізу ринку та придбання товару (цементу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт виконаних робіт по виготовленню рекламної вивіски
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по изготовлению рекламной вывески
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про виконання робіт (посвідчення документів нотаріусом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про рекламу товарів (робіт, послуг)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір повного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір командитного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір поставки оптової партії товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий договір про обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про продаж товарів на аукціоні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Установчий договір приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий статут товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Приватного Акціонерного Товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повний перелік послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік товарів, ввезення яких на митну територію України здійснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДАІ МВС України в м. Києві про повернення посвідчення водія
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання цінного листа на поштовому відділенні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут (ТОВ) товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол заседания управляющих совместно ООО об учреждении нового предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис поштового відправлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну Раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 відсотків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Товарно-транспортна накладна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації електронних контрольно-касових апаратів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зведений акт інвентаризації товарних залишків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів не здійснена зовсім або здійснена частково
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких проведено розрахунки з постачальниками
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про балансову вартість товарних запасів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
План рахунків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга приходу товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма товарного чека
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виділення в установленому порядку земель для ведення організації садово-огороднього товариства.
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про створення садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бизнес-план по организации услуг сотовой связи на территории метрополитена
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація про ПДВ і акцизний збір за імпортні товари
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про організаційну комісію для підготовки загальних зборів акціонерів АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про укладання трудових договорів (контрактів) в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про цінні папери акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну (наглядову) раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про ревізійну комісію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про персонал акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про головне підприємство акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про фонди акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кодекс поведінки працівника акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників СП ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (про утворення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення аліментів на дитину (дітей)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернене стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та неустойки за порушення строків оплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист-узгодження на проведення митного оформлення товарів у митниці поза місцем обліку суб'єкта ЗЕД
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про запровадження системи візування рахунків-фактур і договорів та проведення моніторингу цін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про списання з балансу пошкодженої готової продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про придбання побутової та офісної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання дозволу підпису документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на вывоз и уничтожение медпрепаратов с истекшим сроком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди з метою виробництва медикаментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виготовлення відеоматеріалу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг щодо розробки бізнес-плану для реалізації біодеструктивних сорбентів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг по переплетенню документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой контракт между акционерным обществом и работником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с сотрудником акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с президентом акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з головою правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір з автором на підготовку Політологічного словника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт звіряння розрахунків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приема-передачи документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про передання переказних акцептованих векселів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт установлення продуктивної потоково-механізованої технологічної лінії для виробництва азбестоцементних волокнистих листів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт звіряння розрахунків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заставу товарів в обігу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заставу товарів у переробці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типові рекомендації щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт по товарообменной операции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт поставки хозяйственных товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на поставку товаров на консигнацию(экспорт)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на поставку комплектов оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на поставку инструментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на поставку хозяйственно-бытовых товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по товарообменной сделке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір побутового підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір побутового прокату
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на осуществление товарообменной операции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір постачання товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір виготовлення і постачання продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу партії товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи медикаментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ між підприємствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу оптової партії товарів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір комісії на продаж партії товару
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>