Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Претензія про нестачу вантажу

Претензія про нестачу вантажу

раздел Претензії / Претензии
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.5 (2)     Загружен: 467     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Претензія про нестачу вантажу Претензия о недостаче груза
Скачать Претензія про нестачу вантажу бесплатно

 

№ ___________________

від ________________ р.

 

 

 

КОМУ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ

ПРО НЕСТАЧУ ВАНТАЖУ

сума цієї Претензії складає ________________

(_________________________________________грн. 00коп.) грн.

 

 

            Згідно з Договором № __________від ___________р., укладеним між ФОП _______________та малим приватним підприємством фірма «______________»(надалі іменується «Договір»), Вашим підприємством прийнято до перевезення продукцію згідно товарно-транспортної накладної № ______від _____________ р. та накладних переміщення №№ ______, ______, ______ від ____________ р. з міста Київ до міста Тернопіль.

            При прийманні вантажу від водія автомашини виявлено нестачу __________– 140 літрів та _________– 315 літрівна суму ___________(_____________________________грн. 00коп.) грн., що підтверджується Актом (Форма 2) про невідповідність (недостача або пересортування) товарів № 1 від _____________року за підписами представників нашого підприємства та водія.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 924, 925 Цивільного кодексу України, ст.ст. 222, 314, 315 Господарського кодексу України,ст.ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України просимо відшкодувати завдані нам збитки у розмірі вартості нестачі (втраченого, пошкодженого, зіпсованого) вантажу, а саме __________(__________________________грн. 00коп.) грн., перерахувавши відповідні грошові кошти на наш поточний рахунок.

 

 

Додатки:

            1. Товарно-транспортна накладна № _______від ___________ р. (копія)

            2. Накладні переміщення №№ _____, _____, _____від ___________  (копії)

            3. Акт (Форма 2) про невідповідність (недостача або пересортування) товарів № 1 від ___________року. (копія)

 

 

 

Директор

МПП Фірма «______________»                               ____________________

 

 

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС

 

     Стаття 222. Досудовий порядок реалізації

                 господарсько-правової відповідальності

 

     1. Учасники господарських відносин, що порушили майнові права

або законні інтереси інших суб'єктів,  зобов'язані поновити їх, не

чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

 

     2. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування

інших  санкцій  суб'єкт  господарювання  чи  інша юридична особа -

учасник господарських відносин,  чиї права  або  законні  інтереси

порушено,  з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником

цих прав або інтересів має право звернутися до нього  з  письмовою

претензією, якщо інше не встановлено законом.

 

     3. У претензії зазначаються:

 

     повне найменування і поштові реквізити заявника претензії  та

особи (осіб), якій претензія пред'являється;

 

     дата пред'явлення і номер претензії;

 

     обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;

 

     докази, що підтверджують ці обставини;

 

     вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;

 

     сума  претензії  та  її розрахунок, якщо  претензія  підлягає

грошовій оцінці;

 

     платіжні реквізити заявника претензії;

 

     перелік документів, що додаються до претензії.

 

     4. Документи,  що підтверджують вимоги заявника,  додаються в

оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.  Документи, які є

у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.

 

     5. Претензія   підписується   повноважною   особою   заявника

претензії  або  його  представником  та  надсилається   адресатові

рекомендованим  або  цінним  листом  або вручається адресатові під

розписку.

 

     6.   Претензія  розглядається  в  місячний  строк  з  дня  її

одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими

законодавчими   актами.  Обгрунтовані  вимоги  заявника  одержувач

претензії зобов'язаний задовольнити. ( Частина шоста статті 222 із

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від

23.06.2005 )

 

     7. При розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні

звірити розрахунки,  провести експертизу або вчинити інші дії  для

забезпечення досудового врегулювання спору.

 

     8. Про   результати   розгляду  претензії  заявник  має  бути

повідомлений  письмово.  Відповідь   на   претензію   підписується

повноважною  особою  або  представником  одержувача  претензії  та

надсилається  заявникові  рекомендованим  або  цінним  листом  або

вручається йому під розписку.

 

     ( Частину  дев'яту  статті  222  виключено на підставі Закону

N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

 

Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу,

                 пошкодження вантажу

 

     1. Перевізник  несе  відповідальність  за втрату,  нестачу та

пошкодження прийнятого до перевезення вантажу,  якщо не доведе, що

втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини.

 

     2. У   транспортних   кодексах   чи   статутах   можуть  бути

передбачені випадки,  коли доведення вини  перевізника  у  втраті,

нестачі  або  пошкодженні  вантажу  покладається на одержувача або

відправника.

 

     3. За шкоду,  заподіяну при перевезенні  вантажу,  перевізник

відповідає:

 

     у  разі  втрати  або  нестачі вантажу -  в  розмірі  вартості

вантажу, який втрачено або якого не вистачає;

 

     у   разі  пошкодження  вантажу  -  в  розмірі  суми,  на  яку

зменшилася його вартість;

 

     у  разі  втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням

його  цінності,  -  у розмірі оголошеної цінності,  якщо  не  буде

доведено, що вона є нижчою від дійсної вартості вантажу.

 

     4. Якщо  внаслідок  пошкодження вантажу його якість змінилася

настільки, що  він   не   може   бути   використаний   за   прямим

призначенням,  одержувач вантажу має право від нього відмовитися і

вимагати відшкодування за його втрату.

 

     5. У разі якщо вантаж,  за втрату чи нестачу якого перевізник

сплатив відповідне відшкодування,  буде згодом знайдено, одержувач

(відправник)  має  право  вимагати  видачі  йому  цього   вантажу,

повернувши одержане за його втрату чи нестачу відшкодування.

 

     Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень

 

     1. До   пред'явлення  перевізникові  позову,  що  випливає  з

договору   перевезення   вантажу,  можливим  є  пред'явлення  йому

претензії. ( Частина перша статті 315 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

 

     2. Претензії  можуть пред'являтися протягом шести місяців,  а

претензії щодо сплати штрафів і премій  -  протягом  сорока  п'яти

днів.

 

     3.  Перевізник  розглядає  заявлену  претензію  і  повідомляє

заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох  місяців,

а щодо    претензії    з    перевезення    у   прямому   змішаному

сполученні - протягом шести місяців.  Претензії щодо сплати штрафу

або  премії  розглядаються  протягом  сорока п'яти днів. ( Частина

третя  статті  315  в  редакції  Закону  N 2705-IV ( 2705-15 ) від

23.06.2005 )

 

     4. Якщо  претензію відхилено або відповідь на неї не одержано

в строк,  зазначений у частині третій  цієї  статті,  заявник  має

право  звернутися  до  суду протягом шести місяців з дня одержання

відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.

 

     5. Для пред'явлення перевізником  до  вантажовідправників  та

вантажоодержувачів   позовів,   що   випливають   з   перевезення,

встановлюється шестимісячний строк.

 

     6. Щодо  спорів,  пов'язаних  з  міждержавними  перевезеннями

вантажів, порядок пред'явлення позовів та строки позовної давності

встановлюються   транспортними   кодексами   чи   статутами    або

міжнародними  договорами,  згоду  на  обов'язковість  яких  надано

Верховною Радою України.

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС

 

     Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу,

                 псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти

 

     1. Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти

з  моменту  прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві,

якщо не доведе,  що  втрата,  нестача,  псування  або  пошкодження

вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник

не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

 

     2. Перевізник відповідає за  втрату,  нестачу,  псування  або

пошкодження  прийнятих  до  перевезення вантажу,  багажу,  пошти у

розмірі фактичної шкоди,  якщо не доведе,  що це сталося не з його

вини.

 

     Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають

                 із договору перевезення

 

     1. До  пред'явлення  перевізникові  позову,  що  випливає  із

договору  перевезення  вантажу, пошти можливим є пред'явлення йому

претензії   у   порядку,   встановленому   законом,  транспортними

кодексами  (статутами).  {  Частина  перша  статті 925 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

 

     2. Позов  до  перевізника може бути пред'явлений відправником

вантажу або його одержувачем у разі повної або  часткової  відмови

перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника

відповіді у місячний строк.

 

     3. До вимог,  що випливають із договору перевезення  вантажу,

пошти,  застосовується  позовна давність в один рік з моменту,  що

визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів).

 

 


Теги документа: претензия претензія вантаж груз нестача

Скачать Претензія про нестачу вантажу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.5 (2)     Загружен: 467     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>