Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт

Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 486     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт Договор на создание и передачу исключительных прав на мультимедийный продукт
Скачать Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт бесплатно

 

ДОГОВІР

на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт

 

м.______________

______________р.

 

________________________________, надалі "Ліцензіар", в особі ______________________________, що діє на підставі ______________, з одного боку, і

_______________________________, надалі "Ліцензіат", в особі ________________________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, уклали цей Договір про таке.

 

СТАТТЯ 1.

1.1. Терміни в цьому Договорі:

1.1.1. "Ліцензіар" - сторона в Договорі володіє винятковими авторськими, суміжними та іншими правами на мультимедіа-продукт, який вона розробляє і права на який передає Ліцензіату за цим Договором, а у разі зміни її організаційно-правової форми або реорганізації - її правонаступник (и) .

1.1.2. "Ліцензіат" - сторона в Договорі, а в разі реорганізації або зміни організаційно-правової форми - її правонаступник (и).

1.1.3. "Аудіовізуальні твори (фільми)" - кінематографічні і всі твори, виражені засобами, аналогічними кінематографічним (теле-і відеофільми, діафільми та слайд-фільми і тому подібні твори, включаючи мультфільми, художні і документальні фільми), а також уривки з них, незалежно від способу з первісної або подальшої фіксації, закінчені виробництвом і придатні для використання їх Ліцензіатом способами, визначеними у цьому Договорі.

1.1.4. "Сторони" - Ліцензіат і Ліцензіар, уклали цей Договір.

1.1.5. "Мультимедіа-продукт" - це тісно пов'язані і використовуються тільки спільно програма для ЕОМ і база даних, які містять графічну, текстову, цифрову, звукову, музичну, відео, фото та іншу інформацію, що включає об'єкти авторського права і суміжних прав.

1.1.6. "Відтворення Мультимедіа-продукту" - виготовлення одного і більше примірників мультимедіа-продукту або його частини або частин у будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуку, тексту, запис у пам'ять ЕОМ, на матеріальному носії типу CD-ROM, а також у складі іншої мультимедіа-продукту.

1.1.7. "Програма для ЕОМ" - це об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. Під програмою для ЕОМ маються на увазі також підготовчі матеріали, отримані в ході її розробки, і породжувані нею аудіовізуальні відображення.

1.1.8. "База даних" - об'єктивна форма представлення й організації сукупності даних (наприклад: статей, розрахунків), систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути оброблені і знайдені за допомогою ЕОМ.

 

СТАТТЯ 2.

2.1. Ліцензіар зобов'язується створити і передати Ліцензіату, на умовах і в обсязі, визначених цим договором, виняткові права на використання мультимедійних-продукту _______________ (вказується назва; далі за текстом "Продукт"), вимоги до якого визначені в Додатку до цього договору.

2.2. Кінцевий термін виконання робіт, терміни виконання робіт з періодами визначені в Додатку до цього договору.

2.3. Права, передані Ліцензіаром за цим Договором, носять винятковий характер і включають в себе право Ліцензіата здійснювати наступні дії:

            - Відтворювати Продукт;

            - Поширювати Продукт шляхом продажу, здачі в прокат, будь-яким іншим способом;

            - Переробляти Продукт будь-яким способом з метою відтворення та розповсюдження.

2.4. Права за цим Договором передаються на територію всього світу і безстроково (на термін дії авторського права на Продукт).

2.5. Продукт приймається Ліцензіатом у Ліцензіара по етапах, а так само в цілому, шляхом складання двостороннього Акту.

 

СТАТТЯ 3.

3.1. Ліцензіар гарантує, що йому належать усі права, які він передає Ліцензіату за цим Договором, і що вони не передані нікому іншому і не будуть передані кому-небудь протягом терміну дії цього договору, що при створенні Продукту не будуть порушені авторські, суміжні або будь-які інші права третіх осіб, що використовуватися будуть тільки ліцензовані - дозволені до використання на підставі договору, що охороняються або не охороняються об'єкти авторського права або суміжних прав. На підтвердження своїх гарантій Ліцензіар Ліцензіату при підписанні Акту про прийняття продукту в цілому копії авторських договорів з усіма авторами, які брали участь у створенні Продукту і договорів на передачу суміжних прав. Такі договори додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

3.2. Ліцензіар гарантує, що Ліцензіат ні за яких умов не буде притягнутий до суду в якості відповідача за порушення авторських, суміжних або будь-яких інших прав третіх осіб.

3.3. При невідповідності заявлених гарантій дійсності або (та) у разі порушення прийнятих на себе зобов'язань, Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату всі можливі збитки (включаючи упущену вигоду).

 

СТАТТЯ 4.

4.1. Розрахунки між сторонами за цим Договором визначаються в Додатку до нього.

 

СТАТТЯ 5.

5.1. Ліцензіат зобов'язується використовувати Продукт у повній відповідності до умов цього Договору.

5.2. Ліцензіар не вправі використовувати Продукт як повністю, так і по частинах: способами, вказаними в цьому Договорі, самостійно або передавати права на таке використання Продукту третім особам.

5.3. Ліцензіат на свій розсуд визначає всі комерційні умови при реалізації своїх правомочностей, отриманих від Ліцензіара за Договором.

5.4. У всі відносини з третіми особами при використанні Продукту, зумовленими цим Договором способами, Ліцензіат виступає від свого імені.

5.5. Ліцензіат має право використовувати найменування Ліцензіара при проведенні рекламної компанії.

5.6. Ліцензіат має право від свого імені здійснювати судове переслідування у відношенні осіб, неправомірно використовують Продукт і порушують права Ліцензіата. Крім санкцій майнового характеру, Ліцензіат має право ставити у суді питання про заборону неправомірного використання Продукту, висувати інші вимоги.

5.7. При здійсненні своїх прав, отриманих за цим Договором, Ліцензіат використовує знак охорони авторських прав, який складається з латинської літери "С" в окружності, найменування Ліцензіата, року першого опублікування Продукту. Тільки Ви маєте право вирішувати питання про розміщення знаків охорони авторських прав і згадуванні інших авторів.

5.8. Ліцензіат має право видавати субліцензії (дозволу) третім особам (як на винятковій, так і на невиключної основі) на використання Продукту обумовленими в Договорі способами і на умовах, визначених цим Договором.

5.9. Ліцензіат зобов'язується укласти необхідні договори на отримання суміжних прав на використання в Продукті фонограм, від свого імені і за свій рахунок.

5.10. Ліцензіат також укладає договори на отримання прав на аудіовізуальні твори для використання їх у Продукті, від свого імені і за свій рахунок.

5.11. Ліцензіар від свого імені і за свій рахунок укладає необхідні авторські договори і договори про передачу суміжних прав:

            - На право використання бази даних і програми для ЕОМ, що використовуються при створенні Продукту (авторське право);

            - На художнє оформлення Мультимедіа-продукту;

            - На написання авторського тексту;

            - На створення сценарію Мультимедіа-продукту;

            - З виконавцем на читання авторського тексту;

            - На використання у Продукті будь-яких інших об'єктів авторського права і суміжних прав.

5.12. Права за такими договорами на відтворення та розповсюдження творів Ліцензіар отримує як на винятковій, так і на невиключної основі, але на територію всього світу, на термін дії авторського права або суміжних прав, з правом передачі такого права третім особам, з виплатою разового винагороди.

5.13. Сторони домовилися, що Ліцензіар передає права на зазначені об'єкти авторського права і суміжних прав Ліцензіату в рамках цього Договору для використання їх у складі мультимедіа продукту (Продукту) з моменту прийняття продукту Ліцензіатом в цілому.

 

СТАТТЯ 6.

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до закінчення терміну, передбаченого п. 2.4 цього Договору.

6.2. Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається.

 

СТАТТЯ 7.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором винна сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

СТАТТЯ 8.

8.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

8.2. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх повноважними представниками.

8.3. Після укладення Договору, що передували цьому переговори і листування з питань, урегульованих Договором, втрачають силу.

8.4. Можливі суперечки і розбіжності за Договором вирішуються шляхом дружніх переговорів між сторонами, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

8.5. При зміні юридичної адреси боку негайно повідомляють про це одна одну.

8.6. У всьому іншому, не передбаченому цим договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством.

8.7. Цей Договір у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

 

СТАТТЯ 9.

9.1. Непередбачені обставини форс-мажорного характеру, які не залежать від волі сторін, за які сторони не є відповідальними (стихійні лиха, страйки, війни, прийняття державними органами законів та підзаконних актів, що перешкоджають виконанню Договору та інше), звільняють сторону, не виконала своїх зобов'язань у зв'язку з наступ зазначених обставин, від відповідальності за таке невиконання на термін дії цих обставин.

9.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше _________________, кожна зі сторін буде мати право відмовитися від виконання зобов'язань за Договором.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Скачать Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 486     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>