Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір поставки

Договір поставки

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (13)     Загружен: 2246     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір поставки Договор поставки
Скачать Договір поставки бесплатно

 

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ

 

м.______________

______________р.

 

____________________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, надалі іменоване “Постачальник”, в особі директора ______________________, який діє на підставі _______, з одного боку та

_____________________________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, надалі іменоване “Покупець”, в особі директора ____________________, який діє на підставі ___________, з іншого боку, разом іменовані “Сторони”, досягли згоди в наступному:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити пакувальний матеріал (далі – «Товар») у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки відповідно умовам даного Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід'ємними частинами даного Договору.

1.2. Специфікація до Договору оформлюється Сторонами у вигляді документа, який містить асортимент та кількість Товару, а також інші умови, обумовлені в інших пунктах даного Договору. Заміна затверджених чи збільшення позицій Товару зазначених у Специфікації відбувається шляхом складання відповідного додатку або затвердження нової її редакції.

 

2. КІЛЬКІСТЬ,  ЯКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ.

2.1. Асортимент, кількість та ціна Товару кожної окремої партії визначаються Сторонами у Замовленні та вказується в накладних.

2.2. Якість Товару повинна відповідати нормативам та стандартам, встановленим законодавством для Товару даного виду.

 

3. ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Постачальник має право

3.1.1. на своєчасне одержання плати за Товар;

3.1.2.  на надання відстрочки платежу відповідно до п. 4.5;

3.1.3.  вимагати належного виконання Покупцем положень цього Договору;

3.2. Постачальник зобов’язаний:

3.2.1. належним чином виконувати умови цього Договору;

3.2.2. своєчасно передавати Покупцю визначений Договором Товар.

3.3. Покупець має право:

3.3.1. на своєчасне одержання Товару відповідно до Договору;

3.4. Покупець зобов’язаний:

3.4.1. належним чином виконувати умови цього Договору;

3.4.2. своєчасно сплачувати за поставлений Товар;

3.4.3. у випадку закінчення строку дії Договору чи дострокового розірвання даного Договору повернути всі борги чи повернути Товар, що постачався за даним договором, та сплатити всі штрафні санкції, передбачені цим Договором за невиконання чи неналежне виконання положень цього Договору.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Орієнтовна ціна Договору становить _________ (________________) грн.

4.2. Ціна Договору складається із усіх сум накладних на Товар, який постачається за даним Договором окремими партіями.

4.3. Ціна кожної окремої партії Товару зазначається у накладній.

4.4. Покупець сплачує за Товар в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний в договорі, або іншим способом, незабороненим чинним законодавством України.

4.5. Покупець зобов’язаний  здійснювати оплату Товару не пізніше 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати приймання Товару Покупцем, що вказана в накладній.

4.6. Внесення змін у порядок розрахунків супроводжується підписанням Сторонами додаткових угод про внесення змін та доповнень до даного Договору.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВКИ ТОВАРУ.

5.1. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.

5.2. Поставка Товару здійснюється окремими партіями на підставі прийнятих Постачальником до виконання Замовлень Покупця. 

5.3. Замовлення Покупця повинне містити асортимент, кількість Товарів, строк поставки та надсилатися у формі, що дозволяє зафіксувати момент передачі Замовлення (лист, телеграма, телефонограма, факс, e–mail). Постачальник гарантує виконання прийнятого та узгодженого з Покупцем Замовлення, виходячи з  наявного Товару на складі Постачальника.

5.4. Право власності на Товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками сторін накладної, яка засвідчує момент отримання Товару.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.

6.1. Передача Товару Покупцю здійснюється виключно при наявності довіреності на отримання Товарно – матеріальних цінностей, заповненої відповідно до вимог Інструкції «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996 р. При централізовано кільцевих перевезеннях Товару його відпуск Постачальником може здійснюватися без довіреності, при умові, що Покупець надає повідомлення за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства про зразок підпису особи, уповноваженої отримувати Товар, та зразок печатки/штампу, якою вказана особа завіряє на супровідних документах (накладній, акті, ордері тощо) свій підпис.

6.2. Здача Товару Постачальником і його приймання Покупцем по найменуванню, кількості  та ціні здійснюється на підставі накладної та погодженого Сторонами Замовлення.

6.3. Покупець має право здійснити контрольну перевірку кількості Товару, який було поставлено на його адресу. У разі виявлення різниці між вагою, яка вказана у накладній, та вагою, яку отримано у результаті контрольного зважування, складається Акт нестачі Товару. Покупець повідомляє про недостачу Постачальника.

6.4. Виклик у письмовій формі представника Постачальника для визначення якості та/або кількості Товару, для констатації факту нестачі або невідповідності якості є обов’язковим. Представник Постачальника зобов’язаний прибути протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлення браку або нестачі для оформлення рекламаційного акту. У разі неявки представника Постачальника, Покупець оформлює рекламаційний акт у відповідності з інструкціями Держарбітражу СРСР № П-6 від 15.06.1965р. та П-7 від 25.04.1966р.

6.5. Претензії щодо якості та кількості Товару, який поставлений на підставі даного Договору, можуть бути пред’явлені Постачальнику:

            - по кількості – протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Товару;

            - по якості – протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Товару.

До претензії щодо кількості Товару повинно бути додано:

            1) відповідний Акт;

            2) копії супроводжувальних документів;

            3) документ, який підтверджує повноваження представника Покупця, який здійснює приймання Товару;

            4) інші документи, які можуть засвідчувати причини виникнення нестачі.

До претензії щодо якості Товару повинно бути додано:

            1) відповідний Акт;

            2) копії супроводжувальних документів;

            3) документ, який підтверджує повноваження представника Покупця, який здійснює приймання Товару;

            4) акт відбору примірників (проб) та висновок за результатами аналізу (випробування) відібраних примірників (проб).

6.6. Подання претензії щодо якості та кількості Товару повинна здійснюватись у відповідності з діючим на території України законодавством з урахуванням вимог, викладених у даному Договорі.

6.7. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється Покупцем у відповідності до інструкцій Держарбітражу СРСР № П-6 від 15.06.1965р. та № П-7 від 25.04.1966р.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань по даному договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності із чинним законодавством України.

7.2. У випадку несвоєчасної оплати Товару Покупець зобов’язаний сплатити на користь Постачальника суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу, що діяла в період заборгованості, за кожний день прострочення платежу. При цьому, черговість погашення вимог за грошовими зобов’язаннями буде встановлена відповідно до ст. 534 Цивільного кодексу України. Штрафні санкції нараховуються до моменту фактичної сплати заборгованості за поставлений Товар.

7.3. У випадку непоставки, недопоставки або прострочення поставки Товару більше ніж на 7 (сім) календарних днів згідно Заявки, Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 0,5% від суми непоставки, недопоставки, прострочення поставки Товару, за умови, що така непоставка, недопоставка, прострочення поставки сталося з вини Постачальника.

7.4. У випадку прострочення Покупцем оплати за Товар понад надане відстрочення платежу, вказане в даному договорі, Постачальник має право затримати наступну поставку і перенести строки виконання інших замовлень на строк і до моменту здійснення Покупцем повної оплати простроченої суми  за попередні поставки Товару. У цьому випадку штраф за прострочення постачання з Постачальника не стягується.

7.5. У випадку відмови Покупця від замовленої партії Товару згідно погодженої Заявки, Покупець сплачує штраф у розмірі 5% від суми замовлення шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. У разі, якщо Покупець здійснив передплату за Товар згідно погодженого Замовлення, Постачальник має право утримати штраф з попередньо сплаченої Покупцем суми, але не більш ніж 5% від загальної суми замовлення.

7.6. У разі, якщо Товар не було відвантажено зі складу у повному об’ємі відповідно до погодженого замовлення з вини Покупця, то протягом 7 календарних днів Товар виставляється на вільний продаж і Покупець сплачує штраф у розмірі 5% від загальної вартості Товару, який залишився на складі Постачальника, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

7.7. Сплата штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором не звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім випадку, коли управнена Сторона відмовилась від прийняття виконання зобов’язання.

7.8. За розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

 

8. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дій нездоланної сили, які не залежать від волі Сторін, а саме: землетрус, повені, пожежа, снігові заноси, торнадо, та інші стихійні лиха; обставини суспільного характеру: епідемії, карантини, блокади, страйки, війна та військові дії; рішення органів державної влади, які тягнуть за собою неможливість виконання умов договору (цим даний перелік не обмежується). Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. Якщо ці обставини тривають більш ніж три місяці, кожна з сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання.

8.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за даним Договором у зв’язку із дією форс – мажорних обставин, зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання, про можливий строк дії та закінчення вищевказаних обставин протягом 2 днів з дня отримання інформації про настання вказаних обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє потерпілу Сторону права посилатися на вищевказані обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання обов’язків за даним Договором.

8.3. Виникнення форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним документом Торгово – промислової палати України.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до «31» грудня 2008 р., але, у будь – якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

10.2. В односторонньому порядку даний Договір може бути достроково розірваний у випадку істотного порушення будь-якою із Сторін умов Договору.

10.3. У випадку систематичного (більше двох разів) затримання Покупцем оплати за поставлений Товар понад надане Договором відстрочення платежу, Продавець має право достроково розірвати даний Договір шляхом направлення Покупцеві відповідного повідомлення про це рекомендованим листом. Датою розірвання вважається дата, яка вказана у повідомленні про отримання Покупцем листа. У такому випадку дострокове розірвання Договору не потребує підписання Сторонами Договору про внесення змін і доповнень до даного Договору.

10.4. Про наміри достроково розірвати даний Договір будь-яка із Сторін повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць до моменту розірвання Договору.

10.5. При достроковому розірванні даного Договору Сторони не будуть вважати себе зв’язаними будь-якими зобов’язаннями по цьому Договору з моменту повернення боржником всіх боргів та сплати всіх штрафних санкцій за невиконання умов цього Договору та виконання зобов’язання в натурі відповідно до ст. 6 цього Договору.

10.6.  Якщо за 1 (один) місяць до закінчення строку, вказаного у п.10.1 Договору жодна зі сторін не попередить у письмовій формі про свій намір припинити дію Договору, даний Договір вважається пролонгованим на той же самий строк і на тих же умовах. При цьому Сторони зобов'язуються надати документ, що  підтверджує реквізити Сторін.

 

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Вся інформація, яка одержується Покупцем в процесі виконання умов цього Договору є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.2. Факсові копії документів мають юридичну силу до дати обміну їх на оригінали. Сторони зобов’язані обмінятися оригіналами документів протягом 10 робочих днів з дати проведення обміну факсокопіями таких документів. 

11.3. Закінчення дії строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору, які мали місце під час дії цього Договору.

11.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмової угоди, підписаної Сторонами.

11.5. Сторони за даним договором мають право передавати свої права, що випливають з цього Договору, третім особам виключно з метою поповнення обігових коштів Постачальника та можливості укладення ним з фінансовими установами договорів факторингу та кредитних договорів для забезпечення безперебійного постачання Товарів.

11.6. При підписанні даного Договору Покупець зобов’язаний надати Постачальнику належним чином завірену копію:

            - свідоцтва про державну реєстрацію;

            - витягу із Статуту про повноваження особи щодо підписання угод / чи довіреність, яка підтверджує право особи на підписання даного Договору;

            - наказу про призначення уповноваженої особи / протокол про призначення директора (останній);

            - довідки із місцевого управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

            - свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

11.7. Всі поставки Товару Покупцю в межах строку дії даного Договору, здійснюються виключно на підставі цього Договору. Всі документи, на підставі яких було здійснено поставку Товару Покупцю в межах строку дії даного Договору, є документами, що підтверджують виконання умов цього Договору. 

11.8. Про зміну своїх банківських реквізитів, адрес, назв, організаційно – правової форми, Сторони зобов’язані повідомляти одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких змін.

11.9. Даний Договір укладено у двох примірниках, рівної юридичної сили, по одному для кожної Сторони.

11.10. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством.

11.11. Після підписання даного Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.12. Сторони підписали даний Договір при повному розумінні, викладених в ньому положень та дійшли згоди по всім його істотним умовам.

11.13. Постачальник являється платником податку на прибуток на загальних умовах по ставці 25%  у відповідності із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

11.14. Покупець являється платником податку на прибуток на загальних умовах по ставці 25%  у відповідності із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

 

 

Додаток № 1

до Договору поставки № ________ від _____________ р.

                                                                                 

                       

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

м. ____________                                                                                                               

______________ р.

 

1. Кількість і номенклатура ТОВАРУ, що поставляється за Договором №______ від __________ року.

 

п/п

Найменування

Кількість

Одиницівиміру

1.

Плівка пакувальна

за замовленням,
по наявності на складі

Кг.

2.

Фольга пакувальна

за замовленням,
по наявності на складі

Кг.

3.

Папір пакувальний

за замовленням,
по наявності на складі

Кг.

 

2. Остаточна  кількість ТОВАРУ, що поставляється, вказуються в накладних відпуску ТОВАРУ.

 

3. Дана Специфікація набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ № ________ від _________________р.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

Скачать Договір поставки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (13)     Загружен: 2246     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>