Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: позов

Апеляційна скарга на рішення суду про задоволення позову про визнання особи, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об удовлетворении иска о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про примусове виконання обов'язків і компенсації морального збитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном исполнении обязанностей и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на майно і звільнення з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на имущество и освобождении из-под ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язання видати свідоцтво про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського районного суду про застосування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского районного суда о применении мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди, заподіяної в результаті дтп
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании материальных затрат на лечение и морального вреда, причиненного в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву з вимогою відмовити в задоволенні позовних вимог через протиправні дії службових осіб ДВС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление с требованием отказать в удовлетворении исковых требований из-за противоправных действий должностных лиц ГИС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення (проїзд в зону дії знаку в’їзд заборонено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления по делу об административном правонарушении (проезд в зону действия знака въезд запрещен)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании задолженности за проживание в общежитии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про зміну розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об изменении размера алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень та компенсації моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обжаловании бездействия субъекта властных полномочий и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання нечинними рішень державної податкової інспекції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании недействительными решений государственной налоговой инспекции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про зобов'язання вчинення певних дій (зобов'язати Фонд комунального майна включити до Програми приватизації нежилі приміщення підвалу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обязательстве совершения определенных действий (обязать Фонд коммунального имущества включить в Программу приватизации нежилые помещения подвала)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічний позов про зміну розміру аліментів та стягнення аліментів на утримання дитини в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречный иск об изменении размера алиментов и взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на допоміжне приміщення з виделенням його з загальної дольової власності співвласників багатоквартирного житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на вспомогательное помещение с выделением его из общей долевой собственности совладельцев многоквартирного жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спонукання до продовження дії договору оренди на тих же умовах і на той же строк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о понуждении к продлению действия договора аренды на тех же условиях и на тот же срок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про усунення перешкод в користуванні житлом та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об устранении препятствий в пользовании жильем и выселения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань щодо охорони території бази
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств по охране территории базы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про звернення стягнення на автомобіль через заборгованність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление об обращении взыскания на автомобиль через задолженность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий относительно участия в воспитании и свободном общении с ребенком отцом, который проживает отдельно от него
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об отказе в открытии исполнительного производства и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании завещания недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об уплате денежной компенсации наследственного имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про сплату грошової компенсації спадкового майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести и достоинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист честі й гідності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании недостачи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення недостачі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене усыновления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об оспаривании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о назначении алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про призначення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью определении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю визначення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом путем обязательства освободить жилое помещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов’язання звільнити житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора и переводе прав и обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору та переведення прав та обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о разделе общего имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком и устранении препятствий в его приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою та усунення перешкод у її приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возврате средств, которые были перечислены на страхование финансовых рисков в период строительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення коштів, що були перераховані на страхування фінансових ризиків в період будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД Украины (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР України (зупинка в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене экспертной оценки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування експертної оцінки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда о частичном удовлетворении иска о выплате невыплаченной заработной платы при увольнении, проведение записи в трудовую книжку и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про часткове задоволення позову про виплату невиплаченої заробітної плати при звільненні, проведення запису в трудову книжку та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на постановление апелляционного административного суда, принятое по результатам пересмотра решения районного суда по делу по административному иску о признании противоправным решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу апеляційного адміністративного суду, прийняте за результатами перегляду ухвали районного суду у справі за адміністративним позовом про визнання протиправним рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение Апелляционного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу Апеляційного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении экземпляров решения и постановления об отмене мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання примірників рішення та ухвали про скасування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о применении сроков исковой давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про застосування позовної давності з підстав пропущення строку позовної давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения по заявлению истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду за заявою позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на жилой дом и земельный участок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок та земельну ділянку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу о искового требования об отмене ордера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора поручительства недействительным с момента подписания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору поруки недійсним із моменту підписання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о расторжении кредитного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про розірвання кредитного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска о признании факта прекращения права пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про визнання факту припинення права на користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против административного иска о взыскании задолженности по уплате страховых взносов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти адміністративного позову про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление о прекращении договора пожизненного содержания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление по делу о признании договора о задатке ничтожным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву по справі про визнання договору про завдаток нікчемним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на приватизацию земельного участка без согласования границ со смежным землепользователем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании сделки недействительной
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання правочину недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования помещениями квартиры, устранении препятствий в пользовании квартирой, запрещении совершения действий и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування приміщеннями квартири, усунення перешкод у користуванні квартирою, заборону вчинення дій та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерным отказ о пересчете пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве пересчитать пенсию работающим пенсионерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання перерахувати пенсію працюючим пенсіонерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконными действий УПФУ по недоплаты ежемесячного повышения к пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконними дій УПФУ щодо недоплати щомісячного підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании противоправными действий УПФУ, по недоплаты пенсии лицу, получившему ядерный ущерб и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну підстав та формулювання звільнення, стягнення невиплаченої заробітної плати та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака (разлад в отношениях, недоразумения и ссоры)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу (через розлад у стосунках, непорозуміння та сварки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на самовольное строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерной бездеятельности и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании брака недействительным (из-за отсутствия намерения создать семью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним (через відсутність наміру створити сім'ю)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании части договора недействительным (отмена незаконного повышения процентных ставок по кредиту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання частини договору недійсним (скасування незаконного підвищення процентних ставок за кредитом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування працівником шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству під час виконання трудових обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики (розписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна заява про визнання позову та розгляд справи у суді без участі заявника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальное заявление о признании иска и рассмотрении дела в суде без участия заявителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба от преступления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении режима отдельного проживания супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве возвратить безосновательно приобретенное имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди та відмову від позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда и отказ от иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы, невыплаченной при увольнении работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество и исключении его из акта описи и ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права переважного права купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права преимущественного права покупки доли в общей собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи, совершенного под влиянием тяжелого обстоятельства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на частку квартири та про надання її у володіння та користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на часть квартиры и о предоставлении ее во владение и пользование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении договора найма жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про вселення у житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о вселении в жилой дом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании ордера на жилое помещение недействительным и выселении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Цивільний позов у кримінальній справі в порядку ст. 28 КПК України (про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином )
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява щодо оскарження бездіяльності органу владних повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування через ухиляння від надання допомоги спадкодавцеві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (порушення п. 10.4. ПДР)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (обгін з порушенням)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення відомостей з актового запису про народження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення походження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини (через хворобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно в порядку спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (у справі за адміністративним позовом) про визнання недійсною постанови у справі про адміністративне правопорушення (складання постанови без участі водія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество в порядке наследования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада и выдаче вклада
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении от права на наследование по причине уклонения от предоставления помощи наследодателю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (обгон с нарушением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (нарушение п. 10.4. ПДД)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении происхождения ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства (в связи с болезнью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обжаловании бездействия органа властных полномочий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об исключении сведений из актовой записи о рождении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление (по делу по административному иску) о признании недействительным постановления по делу об административном правонарушении (составление постановления без участия водителя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про забезпечення позову у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление районного суда об обеспечении иска по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (відсутність водійського посвідчення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на постанову ДАІ (зупинка у забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на незаконне складення постанови про адміністративне правопорушення і накладення адміністративного стягнення (відсутність чинного договору обов’язкового страхування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адмінстративний позов про визнання протиправною бездіяльність Державної адміністрації автомобільного транспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (отсутствие водительского удостоверения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на постановление ГАИ (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на незаконное составления постановления об административном правонарушении и наложении административного взыскания (отсутствие действующего договора обязательного страхования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права привілейованої купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій відповідача протиправними та про скасування постанови про адміністративне правопорушення (проїзд на червоне світло)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання відмови в реєстрації підприємства недійсною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки будинку в натурі для звернення стягнення на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої поклажодавцю пошкодженням автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої енергопостачальником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням посівів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещение ущерба, причиненного самовольным сносом нежилого помещения и уничтожением имущества, находящегося в нем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности по векселю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (рух в крайній лівій смузі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу металевого гаражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним та виселення із житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним знесенням нежитлового приміщення та знищенням майна, що перебуває в ньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про застосування наслідків вчинення правочину недієздатною фізичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну прізвища дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання здійснити приватизацію земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання довідки про роботу і заробітну плату
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання у володіння та користування частки квартири в натурі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання щорічної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення безпідставно набутого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на частку квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спростування недостовірної інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості бензину з урахуванням індексу інфляції і пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення витрат на лікування і поховання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення майнового паю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати виконаної роботи за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про укладення трудового договору, і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні гаражем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягення плати за оренду земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення (розпорядження) про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання нечинним рішення про відмову у продажу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної державної адміністрації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання авторства (співавторства) та припинення дій, що порушують авторське право
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення порушень права власності на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної ради щодо купівлі-продажу адміністративного приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про обмін товару належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та відшкодування збитків за поставку продукції (товарів) неналежної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення усунення недоліків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оплату робіт та стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбного договору повністю (частково) недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення (або про визнання його недійсним)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення додаткових витрат на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права спільної сумісної власності подружжя на майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на долю гонорару та її стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу мебелі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову позивача від позовних вимог через розрахунок відповідача та припинення провадження по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі до районного суду про відмову в задоволенні позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про залишення позовної заяви без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду (довіреність, витяги з закону)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок до позовної заяви про стягнення заборгованності за договорами підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій щодо блокування коліс представником КП Київдорсервіс незаконними (заява про звільнення від сплати держмита, витяги з законодавтсва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позов з проханням повністю відмовити в задоволенні позовних вимог позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на зустрічний позов про визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову з вимогою відмовити позивачу або замінити первісного відповідача належним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої медичним працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про відсутність розгляду даного спору в інших установах, надання банківських реквізитів та зменшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок ухвали суду про забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти будь-які дії по відчуженню або обтяженню у будь-якій формі цінних паперів емітента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зміну позовних вимог до позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді (оскарження ухвали про залишення позову без руху)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (адміністративний позов) про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірник заяви про повернення мита, що сплачено при поданні позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дозвіл на вивезення неповнолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Уточнення до позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання вчинити нотаріальну дію
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виправлення неправильності у списку виборців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании действий неправомерными и выплате государственного пособия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхової виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди за поширення відомостей, що не відповідають дійсності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення земельного сервітуту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання договору дійсним та визнання права власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки із складу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майновой шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої під час гасіння пожежи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про розірвання договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки із складу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним рішення сільської ради
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позовну заяву про часткове визнання позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування рішення про визнання недійсним ордера і ухвалення нового рішення про відмову у позові
Добавлен: более года назад Страна: